KOMA MODULAR alt

Stav­bou roku Zlín­ské­ho kra­je je náš EXPO pavilon


20. 05. 2019 | Novinky

Pře­mís­tě­ný EXPO pavi­lon, kte­rý jsme upra­vi­li na mul­ti­funkč­ní budo­vu pro gale­rii a síd­lo naší fir­my zís­kal nej­vyš­ší cenu v sou­tě­ži Stav­ba roku 2018 Zlín­ské­ho kra­je, Grand Prix archi­tek­ta Pav­la Nová­ka. Grand Prix se v sou­tě­ži neu­dě­lu­je kaž­dý rok, ale pou­ze mimo­řád­ným sta­veb­ním poči­nům, jde o šes­tou cenu udě­le­nou v sou­tě­ži, kte­rá se letos kona­la 17. rokem.

Pře­mís­tě­ný EXPO pavi­lon, kte­rý jsme upra­vi­li na mul­ti­funkč­ní budo­vu pro gale­rii a síd­lo naší fir­my zís­kal nej­vyš­ší cenu v sou­tě­ži Stav­ba roku 2018 Zlín­ské­ho kra­je, Grand Prix archi­tek­ta Pav­la Nová­ka. Grand Prix se v sou­tě­ži neu­dě­lu­je kaž­dý rok, ale pou­ze mimo­řád­ným sta­veb­ním poči­nům, jde o šes­tou cenu udě­le­nou v sou­tě­ži, kte­rá se letos kona­la 17. rokem. Odbor­ná poro­ta u objek­tu spo­leč­nos­ti KOMA­MO­DU­LAR oce­ni­la kul­ti­vo­va­nost stav­by i její pro­ve­de­ní. Vel­mi nás potě­ši­la cel­ko­vá kva­li­ta díla, je to ukáz­ka zce­la jiné sta­veb­ní tech­no­lo­gie, je to modu­lár­ní sys­tém, je to ukáz­ka toho, jakým způ­so­bem se dají objek­ty posta­vit z toho­to sys­té­mu. Tako­vou úro­veň, kva­li­tu pra­cí, řeše­ní detai­lů, inte­ri­é­ro­vé­ho řeše­ní, to se vidí málo­kdy. Navíc dopl­ně­no vyni­ka­jí­cím dílem výtvar­ní­ka Luká­še Ritt­stei­na a Báry Šla­pe­to­vé, což je v rám­ci repub­li­ky oje­di­ně­lé,“ uved­la před­sed­ky­ně poro­ty Ing.arch. Dag­mar Nová.EXPO pavi­lon navrh­la dvo­ji­ce mla­dých, dnes už mezi­ná­rod­ně uzná­va­ných archi­te­ků CHY­BIK + KRIS­TOF. Inte­ri­ér pro admi­nis­tra­tiv­ní budo­vu upra­vi­la sku­pi­na OLGOJ CHORCHOJ.V minu­los­ti dosta­ly Grand Prix tři objek­ty v býva­lém zlín­ském baťov­ském prů­mys­lo­vém are­á­lu, a to Pod­ni­ka­tel­ské a ino­vač­ní cen­t­rum, Baťův mra­kodrap a Baťův insti­tut, také hospic Cita­de­la ve Valaš­ském Mezi­ří­čí, loni ji zís­kal Vzdě­lá­va­cí kom­plex zlín­ské Uni­ver­zi­ty Tomá­še Bati, kte­rý navrh­la archi­tekt­ka a zlín­ská rodač­ka Eva Jiřič­ná a její praž­ský kolektiv.Jako tře­šin­ku na dor­tu byla oce­ně­na Čest­ným uzná­ním i dru­há modu­lár­ní stav­ba Soli­dár­ní hotel na Sei­ně v kate­go­rii Stav­by rea­li­zo­va­né mimo úze­mí Zlín­ské­ho kraje.

 • 9 1 1
 • 1 2 1 0
 • Img 5043
 • Img 5061
 • Img 5150
 • Img 5382 0
 • Img 5386
 • 6 1 1
 • 8 1 0
 • Moon basti 07 bd 0
 • Solidarni hotel na seine pariz kombinovana fasada