KOMA MODULAR alt

Ote­vře­li jsme kavár­nu POTMĚ


05. 06. 2019 | Novinky

kavár­na POTMĚ, Nadač­ní fond Čes­ké­ho roz­hla­su, Svět­lu­š­ka, slav­nost­ní otevření

Byli jsme při slav­nost­ním ote­vře­ní kavár­ny POTMĚ, kte­rou jsme vrám­ci huma­ni­tár­ních pro­jek­tů doda­li Nada­ci Svět­lu­š­ka - Nadač­ní­ho fon­du Čes­ké­ho roz­hla­su. Jako spo­le­čen­sky odpo­věd­ná fir­ma usku­teč­ňu­je­me kaž­dý rok jeden vět­ší pro­jekt v rám­ci huma­ni­tár­ních akcí. V minu­los­ti jsme napří­klad doda­li uby­tov­nu pro ukra­jin­ské opuš­tě­né mat­ky s dět­mi, kte­ré při­šly o man­že­le díky rus­ké agre­si nebo dodáv­ku pro­dej­ny zele­ni­ny do Mol­dav­ska, ale i uby­tov­nu pro bez­do­mov­ce na Slo­ven­sku pro Dob­ré­ho pas­tie­ra. Kavár­na POTMĚ je prv­ní vět­ší pro­jekt na našem úze­mí. Na celé akci se podí­le­ly naše sest­ry z KOMA FAMI­LY. KOMA MODU­LAR modu­ly vyro­bi­la dle návr­hu Adély Bačo­vé, KOMA FACA­DE modu­ly oblék­la do zrca­dlo­vé fasády a KOMA RENT zajis­ti­la logis­ti­ku - dopra­vu a mon­táž. KOMA RENT navíc poskyt­ne pro­stor pro zapar­ko­vá­ní kavár­ny v době, kdy nebu­de na žád­né akci a bude zajiš­ťo­vat i na dal­ších akcích dopra­vu a mon­táž. Zaži­li jsme osob­ně zvlášt­ní atmo­sfé­ru, kdy v abso­lut­ní tmě trá­ví­te čas v kavár­ně. Musí­me vyjá­d­řit obdiv k nevi­do­mým obslu­hu­jí­cím, jejich pří­jem­né vystu­po­vá­ní a šíře­ní pozi­tiv­ní ener­gie. Čes­ká tele­vi­ze věno­va­la tomu­to poči­nu vysí­la­cí čas v rám­ci Stu­dia 6 - viz.video. Ote­vře­ní komen­to­va­la Lucie Výbor­ná za pří­tom­nos­ti dal­ších zná­mých osob­nos­tí - roz­ho­vor s ředi­tel­kou nada­ce Svět­lu­š­ka si může­te poslech­nout zde. Auto­ry jed­not­né­ho vizu­ál­ní­ho sty­lu Nadač­ní­ho fon­du Čes­ké­ho roz­hla­su Svět­lu­š­ka a Kavár­ny Potmě jsou Pet­ra Komár­ko­vá (autor­ka loga) a Jakub Šolín (kre­tiv­ní kon­cept) z Gra­fic­ké­ho stu­dia Čes­ké­ho rozhlasu.

 • Kavarna potme svetluska nadace ceskeho rozhlasu 6
 • Kavarna potme svetluska nadace ceskeho rozhlasu 1
 • Kavarna potme svetluska nadace ceskeho rozhlasu 2
 • Kavarna potme svetluska nadace ceskeho rozhlasu 3
 • Kavarna potme svetluska nadace ceskeho rozhlasu 4
 • Kavarna potme svetluska nadace ceskeho rozhlasu 5
 • Kavarna potme svetluska nadace ceskeho rozhlasu 7
 • Slavnostni otevreni kavarny potme 2
 • Slavnostni otevreni kavarny potme 3
 • Slavnostni otevreni kavarny potme 4
 • Slavnostni otevreni kavarny potme 6
 • 20190603 113645