KOMA MODULAR alt

Posta­vi­li jsme modu­lár­ní záchyt­ku v Jihlavě.


12. 07. 2019 | Novinky

Modu­lár­ní záchyt­ka v Jihlavě.

Nová modu­lár­ní záchyt­ka nahra­di­la stá­va­jí­cí, kte­rá nevy­ho­vo­va­la zejmé­na poža­dav­kům nové legisla­ti­vy na veli­kost plo­chy jed­not­li­vých kójí pro paci­en­ty, dis­po­zič­ní­ho uspo­řá­dá­ní a poža­dav­ků na hygi­e­nic­ké a pří­stro­jo­vé vyba­ve­ní. Náměs­tek jih­lav­ské nemoc­ni­ce Ale­xan­dr Filip k tomu řekl: Stav­ba samot­ná s sebou nese dale­ko více vylep­še­ní, než napl­ně­ní poža­dav­ků legisla­ti­vy. Dojde k význam­né­mu vylep­še­ní soci­ál­ní­ho záze­mí jako jsou sprchy, toa­le­ty nebo šat­ny, a to jak pro kli­en­ty, tak pro obsluž­ný per­so­nál“. Výstav­bu zadal kraj Vysočina.

  • Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
  • Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
  • Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
  • Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
  • Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
  • Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
  • Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
  • Protialkoholní záchytná stanice Jihlava
  • Protialkoholní záchytná stanice Jihlava