KOMA MODULAR alt

Bac­khaus Kut­zer Erbendorf


12. 07. 2019 | Novinky

Pekár­na Kut­zer v Erben­dor­fu, Němec­ko s Drive-in.

Pekár­ny Kut­zer nalez­ne­te v Němec­ku na desít­kách míst. Ty samo­stat­ně sto­jí­cí u nákup­ních stře­di­sek jsou z našich modu­lů. Pekár­ny už neslou­ží pou­ze k náku­pu peči­va, ale jsou mís­tem k setká­vá­ní, strá­ve­ní odpo­čin­ku s kávou a vychut­ná­ní čer­s­tvých upe­če­ných lasko­min. Tato pekár­na navíc vyho­vu­je sou­čas­né zrych­le­né době, kdy si mohou zákaz­ní­ci pro­střed­nic­tvím Dri­ve-in nakou­pit zbo­ží tak, že nemu­sí opus­tit automobil.

  • Pekarna kutzer erbendorf 10
  • Pekarna kutzer erbendorf 02
  • Pekarna kutzer erbendorf 16
  • Pekarna kutzer erbendorf 27
  • Pekarna kutzer erbendorf 30
  • Pekarna kutzer erbendorf 25
  • Pekarna kutzer erbendorf 33
  • Pekarna kutzer erbendorf 40