KOMA MODULAR alt

Spe­ci­ál­ní sani­tár­ní modu­ly, odol­né extrém­ním kli­ma­tic­kým podmínkám.


04. 07. 2018 | Novinky

Pře­da­li jsme spe­ci­ál­ní sani­tár­ní modu­ly do Nor­ska, kte­ré vyho­ví i v pod­mín­kách třesku­tých nor­ských zim. Modu­ly jsou spe­ci­ál­ní jak po strán­ce vzhle­du, tak tech­nic­kých para­me­t­rů s vyba­ve­ním nere­zo­vý­mi zaři­zo­va­cí­mi před­mě­ty v pro­ve­de­ní anti­van­dal“. Jed­ná se o dvě budo­vy - jed­nu pro ženy a dru­hou pro muže. V kaž­dé z nich je 12 kou­pe­len s toa­le­ta­mi a dvě kou­pel­ny pro han­di­ca­po­va­né obča­ny. Sou­čás­tí jsou rov­něž dvě tech­nic­ké míst­nos­ti a stře­do­vý chod­bo­vý modul se svět­lí­kem. Vnitř­ní povrch sani­tár­ních míst­nos­tí je opat­řen spe­ci­ál­ním akry­lá­to­vým nástři­kem odol­ným pro­ti otě­ru. Celá sesta­va je vyba­ve­na dře­vě­nou fasádou. Děku­je­me naše­mu part­ne­ru Hibas AS za skvě­lou spolupráci!


Videa
 • Img_20180609_093350
 • Dsc_0033_00001
 • Dsc_0035_00003
 • Dsc_0036_00004
 • Dsc_0085_00035
 • Img_20180601_160735
 • Img_20180601_161713
 • Img_20180601_161845
 • Img_20180609_092632
 • Img_20180609_093027
 • Img_20180609_093210
 • Img_20180609_093244
 • Img_20180609_093305
 • Img_20180609_093324
 • Img_20180609_093634
 • Img_20180609_093725
 • Img 20180609 092803 0
 • Img 20180609 093350
 • Dsc 0033 00001
 • Dsc 0035 00003
 • Dsc 0036 00004
 • Dsc 0085 00035
 • Img 20180601 160735
 • Img 20180601 161713
 • Img 20180601 161845
 • Img 20180609 092632
 • Img 20180609 092803 0
 • Img 20180609 093027
 • Img 20180609 093210
 • Img 20180609 093244
 • Img 20180609 093305
 • Img 20180609 093324
 • Img 20180609 093634
 • Img 20180609 093725