KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Whats App Image 2023 12 08 at 20 30 05

Novinky | 10. 12. 2023

Na letišti v Saint-Louis zahájili provoz

Modu­lár­ní letiš­tě v Saint-Louis zahá­ji­lo pro­voz prv­ním komerč­ním letem.

Stavba roku 2023

Novinky | 27. 11. 2023

Letiště v Senegalu je zahraniční Stavbou roku 2023!

Prv­ní modu­lár­ní letiš­tě na svě­tě bylo oce­ně­né titu­lem Stav­ba roku 2023

Diskuze české národní banky na UTB

Novinky | 20. 10. 2023

Stanislav Martinec na diskuzním fóru ČNB

Sta­ni­slav Mar­ti­ne byl čle­nem dis­kuz­ní­ho fóra ČNB na Uni­ver­zi­tě Tomá­še Bati ve Zlí­ně. Spo­leč­ně s Janem Kubíč­kem, čle­nem ban­kov­ní rady ČNB a Petrem Zahrad­ní­kem, čle­nem Národ­ní eko­no­mic­ké rady vlá­dy dis­ku­to­va­li na téma Měno­vá poli­ti­ka a návrat k normálu. 

FOTO Vojtech Vlk com 20231001 686

Novinky | 11. 10. 2023

Den architektury 2023 proběhl tentokrát v Praze

1. říj­na při­ví­ta­la pobočka KOMA RENT v Pra­ze 20 fanouš­ků modu­la­ri­ty, kte­ré ředi­tel spo­leč­nos­ti KOMA RENT David Šikl pro­ve­dl designo­vým sídlem. 

KHN 2 202

Novinky | 20. 09. 2023

Budeme dodávat už druhý nemocniční pavilon v Karviné

V roce 2020 jsme zre­a­li­zo­va­li prv­ní nemoc­ni­ci v Čes­ké a Slo­ven­ské repub­li­ce, a to pro Kar­vin­skou hor­nic­kou nemoc­ni­ci. Ten­to rok jsme se dohod­li, že při­sta­ví­me další.

Dotace velkoprostorovy modulu

Dotace | 11. 09. 2023

Dotace M24

DSC 1115 min

Novinky | 01. 09. 2023

KOMA zakončila prázdniny stylově - Dětský den 2023

Před­po­sled­ní prázd­ni­no­vou sobo­tu are­ál KOMA ožil již tra­dič­ní akcí pro zaměst­nan­ce - Dět­ským dnem.

Senegal letiste Saint Louis2023

Projekty | 22. 06. 2023

Návštěva v Senegalu

Rok od pře­dá­ní letiš­tě v Saint Louis jsme jeli letiš­tě překontrolovat.

vizualizace haly L pro zpracování hliníků, fasád

Novinky | 15. 06. 2023

Zahájili jsme výstavbu nové haly L pro výrobu modulárních fasád

Tato moder­ní hala bude slou­žit k výro­bě modu­lár­ních fasád a hli­ní­ko­vých výpl­ní otvo­rů, včet­ně oken a dve­ří. Inves­ti­ce do této nové haly je pro nás důka­zem sta­bi­li­ty a úspě­chu i v neleh­kých časech, a navíc při­ne­se nová pra­cov­ní místa.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.