KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Novinky | 26. 04. 2023

Patříme mezi 100 nejobdivovanějších firem Česka

KOMA zís­ka­la dru­hé mís­to v žeb­říč­ku 100 OBDI­VO­VA­NÝCH FIREM Čes­ké repub­li­ky v oblas­ti sta­veb­nic­tví. Oce­ně­ní hod­no­ti­lo kri­té­ria jako ino­va­ce, kva­li­ta manage­men­tu, vztah ke spo­leč­nos­ti a k život­ní­mu pro­stře­dí, kva­li­ta pro­duk­tu a dal­ší nepří­mé faktory.

Novinky | 14. 02. 2023

Fashion Line RELAX na brněnském Festivalu architektury

Fes­ti­val archi­tek­tu­ry v Brně se blí­ží, pro­hléd­nout si může­te naši designo­vou Fashi­on Line. 2. - 4. břez­na se sejdou všich­ni milov­ní­ci archi­tek­tu­ry a designo­vé­ho byd­le­ní v Brně na Fes­ti­va­lu archi­tek­tu­ry 2023. Nenech­te si ujít sek­ci malo­me­tráž­ní­ho byd­le­ní a glampingu.

Novinky | 18. 01. 2023

Pozvánka na konferenci Leanaři

Na kon­fe­ren­ci vystou­pí Luděk Ohnou­tek (vedou­cí pro­ce­sů v KOMĚ) a Sta­ni­slav Mar­ti­nec (maji­tel a ředi­tel KOMY).

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.