KOMA MODULAR alt

Letiš­tě v Sene­ga­lu je zahra­nič­ní Stav­bou roku 2023!


27. 11. 2023 | Novinky

Prv­ní modu­lár­ní letiš­tě na svě­tě bylo oce­ně­né titu­lem Stav­ba roku 2023

Prv­ní modu­lár­ní letiš­tě v Sene­ga­lu zís­ka­lo pres­tiž­ní oce­ně­ní a sta­lo se tak Stav­bou roku 2023“ v sek­ci zahra­nič­ní stav­ba, cena veřej­nos­ti. Na tom­to pro­jek­tu jsme se podí­le­li s archi­tek­to­nic­kým stu­di­em Bor­ci s.r.o.

Letiš­tě v Saint-Louis se sklá­dá ze 142 modu­lů s roz­lo­hou téměř 3 500 m2. Rea­li­za­ce jsme na mís­tě pro­vá­dě­li v koo­pe­ra­ci s lokál­ní­mi oby­va­te­li, kdy se naši kole­go­vé pře­stě­ho­va­li na půl roku pří­mo do Sene­ga­lu. V příš­tím roce nás čeká rea­li­za­ce dru­hé­ho letiš­tě, a to v Mata­mu (také Senegal).

Děku­je­me všem, kte­ří hla­so­va­li pro naše letiš­tě a pod­po­ři­li nás v této ces­tě. Toto oce­ně­ní nám uka­zu­je, že modu­la­ri­ta je výstav­bou budoucnosti.

Pro­hléd­ně­te si záznam z pře­dá­vá­ní cen (zahra­nič­ní stav­ba roku je v čase 23:30): VYHLÁ­ŠE­NÍ

  • Vyhlaseni stavba roku 2023
  • Oceneni stavba roku 2023