KOMA MODULAR alt

Sta­ni­slav Mar­ti­nec na dis­kuz­ním fóru ČNB


20. 10. 2023 | Novinky

Sta­ni­slav Mar­ti­ne byl čle­nem dis­kuz­ní­ho fóra ČNB na Uni­ver­zi­tě Tomá­še Bati ve Zlí­ně. Spo­leč­ně s Janem Kubíč­kem, čle­nem ban­kov­ní rady ČNB a Petrem Zahrad­ní­kem, čle­nem Národ­ní eko­no­mic­ké rady vlá­dy dis­ku­to­va­li na téma Měno­vá poli­ti­ka a návrat k normálu. 

pustit si záznam

Pusť­te si záznam dis­kuz­ní­ho fóra.

Poslech­ně­te si názo­ry na otázky:

  • kdy se čes­ká infla­ce dosta­ne na poža­do­va­ná 2 %?
  • jak se v dneš­ním svě­tě daří ori­en­to­vat sou­kro­mým subjektům?
  • jak sou­čas­ná geo­po­li­tic­ká situ­a­ce může mít vliv na naši ekonomiku?
  • jaké jsou opti­mál­ní úro­ko­vé saz­by při infla­ci 2 %?

PUS­TIT SI ZÁZNAM