KOMA MODULAR alt

Den archi­tek­tu­ry 2023 pro­bě­hl ten­to­krát v Praze


11. 10. 2023 | Novinky

1. říj­na při­ví­ta­la pobočka KOMA RENT v Pra­ze 20 fanouš­ků modu­la­ri­ty, kte­ré ředi­tel spo­leč­nos­ti KOMA RENT David Šikl pro­ve­dl designo­vým sídlem. 

V nedě­li 1. říj­na se v praž­ské poboč­ce spo­leč­nos­ti KOMA RENT sešlo 20 zvě­dav­ců a nad­šen­ců do modu­la­ri­ty. Pro­hlíd­kou pro­vá­zel ředi­tel KOMA RENTKOMA SLO­VA­KIA David Šikl, kte­rý pro­šel s návštěv­ní­ky komen­to­va­nou pro­hlíd­kou designo­vé­ho síd­la firmy.

Návštěv­ní­ci měli pří­le­ži­tost nahléd­nout do svě­ta modu­lár­ní archi­tek­tu­ry a sezná­mit se s vizí a smě­řo­vá­ním spo­leč­nos­tí KOMA. David Šikl před­sta­vil, kam spo­leč­nost smě­řu­je a jaké má plá­ny do budouc­na v oblas­ti modu­lár­ních sta­veb. Pro­hlíd­ka nabíd­la pohled do moder­ních pro­stor fir­my, kte­ré odrá­že­jí ino­va­tiv­ní pří­stup KOMY k archi­tek­tu­ře a designu.

Zají­ma­vým bodem pro­gra­mu bylo pro­mí­tá­ní doku­men­tu KOMA30, kte­rý byl vytvo­řen u pří­le­ži­tos­ti oslav 30. výro­čí zalo­že­ní fir­my. Doku­ment návštěv­ní­kům při­blí­žil his­to­rii spo­leč­nos­ti, její hlav­ní mil­ní­ky a (ne)úspěchy, a také pre­zen­to­val roz­voj a ino­va­ce, kte­ré KOMA RENT při­nes­la v oblas­ti modu­lár­ní­ho stavitelství.

Tato udá­lost nejen­že poskyt­la veřej­nos­ti mož­nost sezná­mit se s modu­la­ri­tou a ino­va­tiv­ním pří­stu­pem spo­leč­nos­ti, ale také umož­ni­la inter­ak­ce a dis­ku­ze. Udá­lost uká­za­la, že zájem o modu­lár­ní sta­vi­tel­ství je stá­le význam­ný, a že spo­leč­nost KOMA je na čes­kém trhu důle­ži­tým hrá­čem, kte­rý for­mu­je budouc­nost toho­to odvětví.

Auto foto­gra­fií: Vojtěchvlk.com

 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 686
 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 692
 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 704
 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 721
 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 759
 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 763
 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 767
 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 772
 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 780
 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 781
 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 782
 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 797
 • FOTO Vojtech Vlk com 20231001 798