KOMA MODULAR alt

Bude­me dodá­vat už dru­hý nemoc­nič­ní pavi­lon v Karviné


20. 09. 2023 | Novinky

V roce 2020 jsme zre­a­li­zo­va­li prv­ní nemoc­ni­ci v Čes­ké a Slo­ven­ské repub­li­ce, a to pro Kar­vin­skou hor­nic­kou nemoc­ni­ci. Ten­to rok jsme se dohod­li, že při­sta­ví­me další.


Už druhá modulární nemocnice

Kar­vin­ská hor­nic­ká nemoc­ni­ce, zná­má svým ino­va­tiv­ním pří­stu­pem k zdra­vot­ní péči, nás oslo­vi­la s dal­ším pro­jek­tem. Po úspěš­né spo­lu­prá­ci na modu­lár­ní budo­vě orto­pe­die v roce 2020 nyní plá­nu­je­me spo­leč­ně rea­li­zo­vat nový chi­rur­gic­ký pavilon.

Budo­va chi­rur­gie bude mít 2 pat­ra a bude slo­že­na z 60 modu­lů. Prv­ní patro nabíd­ne oddě­le­ní s 25 lůž­ky, zatím­co dru­hé patro bude vyba­ve­no moder­ním ope­rač­ním sálem, kte­rý bude napo­jen na stá­va­jí­cí chi­rur­gic­ké záze­mí nemoc­ni­ce. Díky modu­la­ri­tě bude mož­né v pří­pa­dě potře­by pavi­lon v budouc­nu roz­ší­řit o dal­ší ope­rač­ní sál.

Nemoc­ni­ci pro­jek­tu­je EP Rož­nov. Veš­ke­rá doku­men­ta­ce je zpra­co­vá­na v pro­stře­dí BIM, což zaru­ču­je pre­ciz­ní plá­no­vá­ní a efek­tiv­ní realizaci.

Kar­vin­ská hor­nic­ká nemoc­ni­ce plá­nu­je v novém pavi­lo­nu pro­vá­dět širo­kou šká­lu chi­rur­gic­kých zákro­ků, včet­ně ope­ra­cí nádo­ro­vých one­moc­ně­ní prsu, jed­no­den­ní chi­rur­gie a lapa­ro­sko­pic­kých výkonů.