KOMA MODULAR alt

Repor­táž: Kar­vi­ná má revo­luč­ní pro­jekt, fun­gu­je zde prv­ní modu­lár­ní nemoc­ni­ce v Česku


30. 11. 2021 | Novinky

Modu­lár­ní stav­by jsou stá­le oblí­be­něj­ší mezi archi­tek­ty i inves­to­ry. V Čes­ké repub­li­ce se z modu­lů sta­ví napří­klad síd­la firem, ško­ly, škol­ky či růz­né pro­dej­ny. Pro tako­vé řeše­ní se roz­hod­la i Kar­vin­ská hor­nic­ká nemoc­ni­ce, kte­rá během krát­ké doby zís­ka­la zce­la novou tří­pa­t­ro­vou přístavbu.

Pusťte si reportáž

Od pod­pi­su smlou­vy po kolauda­ci uply­nu­lo devět měsí­ců. Samot­ná stav­ba pak trva­la dva měsí­ce. Je to budo­va, kte­rá má níz­ko­ener­ge­tic­ké pro­ve­de­ní. Budo­va je při­pra­ve­ná na dal­ší pří­pad­nou pří­stav­bu čtvr­té­ho pod­la­ží,“ říká Karel Kolín­ský, obchod­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti KOMA


Videa