KOMA MODULAR alt

VIDEO: Letiš­tě do Senegalu


10. 11. 2021 | Video

Pro­hléd­ně­te si ani­ma­ci výro­by a mon­tá­že letiš­tě v afric­kém St. Louis.

O tom, že dodá­vá­me modu­lár­ní letiš­tě do Sene­ga­lu, jsme vás již infor­mo­va­li. Mezi hlav­ní důvo­dy, proč se zvo­li­la modu­lár­ní meto­da výstav­by pat­ří rych­lost. Podí­vej­te se, jak rych­le jsme schop­ni posta­vit letišt­ní halu, han­gár a záze­mí pro letiš­tě v býva­lém hlav­ním měs­tě Sene­ga­lu, v St. Louis. Dal­ší výho­da je, že v prů­bě­hu výro­by modu­lů pro výstav­bu mohou na mís­tě pro­bí­hat prá­ce spo­je­né se zákla­dy, tak­že část pra­cí může pro­bí­hat sou­běž­ně. Tím se šet­ří čas na mís­tě výstavby. 


Videa