KOMA MODULAR alt

Čest­né uzná­ní Stav­ba roku 2020 Zlín­ské­ho a Morav­sko­slez­ské­ho kraje


28. 09. 2021 | Novinky

Za pří­stav­bu pro Kar­vin­skou hor­nic­kou nemoc­ni­ci jsme od odbor­né poro­ty zís­ka­li Čest­né uznání.

Slav­nost­ní vyhlá­še­ní Stav­by roku 2020 Zlín­ské­ho kra­je pro­běh­lo 21. září 2021 v otro­ko­vic­ké Bese­dě. Pře­dá­vá­ní mode­ro­va­la ele­gant­ní Danie­la Šin­ko­ro­vá a my jsme zís­ka­li Čest­né uzná­ní odbor­né poro­ty. Měsíc na to jsme zís­ka­li Čest­né uzná­ní v domov­ském kra­ji Kar­vin­ské hor­nic­ké nemoc­ni­ce - v Morav­sko­slez­ském kra­ji. Jsme moc rádi, že modu­la­ri­ta způ­so­bu­je tako­vý ohlas a pra­vi­del­ně se umis­ťu­je na před­ních příč­kách v kon­ku­ren­ci sta­veb rea­li­zo­va­ných tra­dič­ním způ­so­bem. Děkujeme!

  • 110 1
  • 50
  • 49