KOMA MODULAR alt

VIDEO: doku­ment Češ­ti výrobci


14. 06. 2021 | Video

Podí­vej­te se na krát­ký doku­ment, kte­rý vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s pro­jek­tem Čeští výrobci.

Přečíst článek

V rám­ci doku­men­tu s námi může­te zavzpo­mí­nat na léta, kte­rá nás for­mo­va­la, jak u nás při­stu­pu­je­me k zákaz­ní­kům, jaké pro­jek­ty pro nás byly zlo­mo­vé a co nás ješ­tě čeká. Udě­lej si šálek dob­ré kávy nebo čaje a pusť­te si 35 minu­to­vý doku­ment o naší firmě.


Videa