KOMA MODULAR alt

Na letiš­ti v Saint-Louis zahá­ji­li provoz


10. 12. 2023 | Novinky

Modu­lár­ní letiš­tě v Saint-Louis zahá­ji­lo pro­voz prv­ním komerč­ním letem.

Na čtvr­tek 7. pro­sin­ce při­pa­dá Mezi­ná­rod­ní den civil­ní­ho letec­tví, což byla ide­ál­ní pří­le­ži­tost pro ofi­ci­ál­ní uve­de­ní do pro­vo­zu nově zre­kon­stru­o­va­né­ho mezi­ná­rod­ní­ho letiš­tě ve měs­tě Saint-Louis. 

Prv­ní dva komerč­ní lety z mezi­ná­rod­ní­ho letiš­tě z Daka­ru byly rea­li­zo­vá­ny letec­kou spo­leč­nos­tí Transair, nej­vět­ší sou­kro­mou letec­kou spo­leč­nos­tí v Senegalu.

Za foto­gra­fie děku­je­me naše­mu part­ne­ro­vi TRANSCON ELECTRO­NIC SYS­TEMS, kte­rá celou dodáv­ku modu­lár­ní­ho letiš­tě zastřešovala.

  • 1701955532538
  • 1701955585260
  • 1701955581619
  • Senegal Saint Louis letiste
  • Whats App Image 2023 12 08 at 20 30 06
  • Whats App Image 2023 12 08 at 20 30 05