KOMA MODULAR alt

PF 2024 - Mys­lí­me modulárně


30. 12. 2023 | Novinky

Děku­je­me všem našim kole­gům, zákaz­ní­kům i obchod­ním part­ne­rům za pro­je­ve­nou důvě­ru a pod­po­ru během roku 2023. Jsme rádi, že spo­leč­ně může­me uka­zo­vat, co vše modu­la­ri­ta a modu­lár­ní výstav­ba nabí­zí. A to nejen v Čes­ké repub­li­ce, ale i za její­mi hranicemi.

Těší­me se na dal­ší zají­ma­vé pro­jek­ty v roce 2024!