KOMA MODULAR alt

Restau­ra­ce ve tva­ru lodi na Baťo­vě kanálu


27. 02. 2024 | Novinky

Prá­vě rea­li­zu­je­me: exklu­ziv­ní restau­ra­ci ve tva­ru výlet­ní lodi na Baťo­vě kanále

Ve Vese­lí nad Mora­vou vyrůs­tá nová domi­nan­ta v rám­ci vinař­ské­ho are­á­lu Dog in dock. A my rea­li­zu­je­me restau­ra­ci ve tva­ru výlet­ní lodi s vyhlíd­ko­vou tera­sou. Ten­to ino­va­tiv­ní kon­cept sli­bu­je stát se novým mag­ne­tem pro návštěv­ní­ky regionu.

Restau­ra­ce, kte­rá je dílo archi­tek­to­nic­ké­ho stu­dia Stu­dio Black n’Arch, je uni­kát­ní oso­bi­tým ztvár­ně­ním. Design ve tva­ru výlet­ní lodi z modu­lů a oce­lo­vé kon­struk­ce nejen­že doko­na­le zapa­dá do okol­ní­ho pří­stav­ní­ho pro­stře­dí, ale záro­veň nabí­zí návštěv­ní­kům jedi­neč­ný záži­tek. Tma­vě šedá až čer­ná barva zdů­raz­ňu­je ele­gant­ní cha­rak­ter stav­by, kte­rá se pyš­ní pří­stup­nou vyhlíd­ko­vou tera­sou nabí­ze­jí­cí pano­ra­ma­tic­ké výhle­dy na Baťův kanál.

Dvou­pod­laž­ní objekt slo­že­ný z 19 modu­lů kon­tej­ne­ro­vé­ho vzhle­du s vel­ký­mi pro­skle­ný­mi část­mi zajiš­ťu­je pro­po­je­ní s okolím.

Ten­to pro­jekt oži­vu­je veřej­ný pro­stor a nabí­zí míst­ním oby­va­te­lům i turis­tům nové mož­nos­ti pro stra­vo­vá­ní a odpo­či­nek v jedi­neč­ném pro­stře­dí. Restau­ra­ce má ambi­ce stát se cen­t­rem spo­le­čen­ské­ho a kul­tur­ní­ho dění, kde se budou konat růz­né akce a setkání.

Jsme rádi, že se může­me podí­let na tvor­bě toho­to význam­né­ho pro­jek­tu ve Vese­lí nad Mora­vou. Restau­ra­ce ve tva­ru výlet­ní lodi s vyhlíd­ko­vou tera­sou před­sta­vu­je nejen archi­tek­to­nic­ký, ale i spo­le­čen­ský pří­nos pro celý regi­on. Těší­me se na ote­vře­ní a věří­me, že se sta­ne oblí­be­ným mís­tem setká­vá­ní u Baťo­va kaná­lu již tuto sezónu.


  • Montáž modulů ve Veselí
  • Bar v restaurace Veselí Trigema
  • Veseli lod montaz
  • Mapa arealu