KOMA MODULAR alt

Začí­ná­me mon­táž dru­hé­ho letiš­tě v Senegalu


08. 04. 2024 | Novinky

Od 8. 4. star­tu­je výstav­ba dru­hé­ho letiš­tě v Sene­ga­lu. Prá­ce začí­ná v tep­lo­tách přes 45° C.

Spouš­tí­me nový pro­jekt: Dru­hé letiš­tě v Senegalu

V pon­dě­lí 8. dub­na 2024 začí­ná­me s mon­tá­ží dru­hé­ho letiš­tě v Sene­ga­lu, kte­ré se ten­to­krát ode­hrá­vá v maleb­ném měs­teč­ku Ouro Sogui, leží­cím v pro­vin­cii Matam. S náším týmem, již při­pra­ve­ným na mís­tě, se pus­tí­me do prá­ce, aby se z regi­o­nál­ní­ho letiš­tě stal dal­ší doprav­ní uzel.

Letiš­tě, navr­že­né jako pří­zem­ní budo­va, se bude sklá­dat z 48 modu­lů ter­mi­ná­lu, 31 modu­lů han­gá­ru a jed­no­ho modu­lu vrátnice.

Začí­ná­me v nároč­ných pod­mín­kách, kdy tep­lo­ty v regi­o­nu dosa­hu­jí víc než 45 stup­ňů Cel­sia. Tato výzva nás však neza­sta­ví; nao­pak, uka­zu­je naši odhod­la­nost a schop­nost pře­ko­ná­vat pře­káž­ky. Sle­duj­te nás, jak postu­pu­je­me v této neu­vě­ři­tel­né ces­tě k roz­vo­ji infrastruk­tu­ry v Sene­ga­lu, a při­ná­ší­me pokrok do odleh­lých oblastí.

  • vizualizace Matam modulární letiště
  • vizualizace Matam modulární letiště
  • vizualizace Matam modulární letiště