KOMA MODULAR alt

Zahá­ji­li jsme výstav­bu chi­rur­gie v Karviné


16. 04. 2024 | Video

V pon­dě­lí 15. dub­na jsme zahá­ji­li mon­táž dru­hé­ho nemoc­nič­ní­ho pavi­lo­nu v Karviné.

Pusťte si reportáž STUDIO 6

Nová dvou­pod­laž­ní budo­va chi­rur­gie prá­vě vzni­ká v Kar­vi­né. Inves­tor po vel­mi dob­rých zku­še­nos­tech z prv­ní­ho pavi­lo­nu objed­nal dru­hou budo­vu. Modu­lár­ní způ­sob výstav­by zvo­lil pri­már­ně kvů­li rych­los­ti, pro­to­že kom­plet­ní výro­ba a mon­táž na mís­tě trvá cca půl roku. Prv­ní paci­en­ti budou při­jí­má­ní v čer­ven­ci,“ říká Tomáš Cani­bal, ředi­tel Kar­vin­ské hor­nic­ké nemocnice.

Obě doda­né budo­vy jsou při­pra­ve­né pro roz­ší­ře­ní o dal­ší podlaží.