KOMA MODULAR alt

Pozván­ka na Fes­ti­val archi­tek­tu­ry 2024 v Brně


19. 04. 2024 | Novinky

Na brněn­ském výsta­viš­ti 24.-27.4.2024

Program Festivalu architektury

Milov­ní­ci archi­tek­tu­ry a sta­veb­nic­tví, pozor! Brněn­ské výsta­viš­tě se sta­ne od 24. do 27. dub­na 2024 záze­mím pro Fes­ti­va­lu archi­tek­tu­ry a Sta­veb­ní­ho veletr­hu. Tato akce při­ne­se nej­no­věj­ší ino­va­ce a tren­dy v oblas­ti archi­tek­tu­ry a stavebnictví.

V rám­ci Fes­ti­va­lu archi­tek­tu­ry odpre­zen­tu­je­me uni­kát­ní výrob­ko­vou řadu, kte­rá před­sta­vu­je revo­lu­ci ve výstav­bě byto­vých domů. Ten­to pro­jekt bude před­sta­ven ve spe­ci­ál­ně při­pra­ve­ném CITY modu­lu, kde si bude­te moci pro­hléd­nout celý kon­cept nové výrob­ko­vé řady.

Kro­mě toho nabíd­ne fes­ti­val řadu zají­ma­vých před­ná­šek od odbor­ní­ků v obo­ru. Neza­po­meň­te si pozna­me­nat do kalen­dá­ře vystou­pe­ní pana Kar­la Kolín­ské­ho a archi­tek­ta Jana Bene­še, kte­ří se 24. dub­na v 10:50 podě­lí o své zku­še­nos­ti s pre­fab­ri­ka­cí nemoc­nic. Dále se může­te těšit na pre­zen­ta­ci Jiří­ho Nechváta­la, kte­rý 27. dub­na v 10:50 před­sta­ví pro­jekt glam­pin­guFashi­on Line RELAX.

Celý pro­gram fes­ti­va­lu si může­te nastu­do­vat onli­ne. Pro více infor­ma­cí a regis­tra­ci navštiv­te ofi­ci­ál­ní strán­ky fes­ti­va­lu zde. Přijď­te se inspi­ro­vat a obje­vit nové mož­nos­ti v oblas­ti bydlení.