KOMA MODULAR alt

Modu­lár­ní letiš­tě do Afriky


Dodá­vá­me modu­lár­ní objek­ty pro letiš­tě do Sene­ga­lu. V tuto chví­li rea­li­zu­je­me spo­leč­ně se spo­leč­nos­tí Transcon dodáv­ku 2 letišť na úze­mí Sene­ga­lu - kon­krét­ně do St. Louis a Mata­mu. Jed­ná se o nej­vět­ší čes­kou zakáz­ku na afric­ký kon­ti­nent mini­mál­ně za posled­ních 50 let.

Jak to celé probíhá?

Pod­le plá­nů a jas­ných spe­ci­fi­ka­cí se v našem výrob­ním závo­dě vyro­bí jed­not­li­vé modu­ly. Základ tvo­ří modul s roz­mě­rem 6 × 2,5 × 3 m. Modu­ly se vyro­bí včet­ně zaří­ze­ní uvnitř.

modul na letiště
transport kontejnerů do Afriky

Modul se po výstup­ní kon­t­ro­le zaba­lí do bílé trans­port­ní fólie, ozna­čí se iden­ti­fi­kač­ním čís­lem a logy spo­leč­nos­tí KOMA a Transcon. Modu­ly se kami­o­nem dopra­ví do pří­sta­vu v Ham­bur­ku, odkud plu­jí lodí do Daka­ru v Sene­ga­lu. Odtud se opět kami­o­ny dopra­ví na mís­to montáže.

Naši mon­táž­ní­ci všech­ny modu­ly vyba­lí, pře­kon­t­ro­lu­jí a s pomo­cí jeřá­bu usta­ví na již při­pra­ve­né zákla­dy. Modu­ly se mezi sebou pospo­ju­jí, při­dá se střeš­ní konstrukce. 

Mon­táž hrubé stav­by na mís­tě pro­bí­há v řádech dnů.

letiště modulární v Senegalu

Píše se o nás v médiích


Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110