KOMA MODULAR alt

KOMA zakon­či­la prázd­ni­ny sty­lo­vě - Dět­ský den 2023


01. 09. 2023 | Novinky

Před­po­sled­ní prázd­ni­no­vou sobo­tu are­ál KOMA ožil již tra­dič­ní akcí pro zaměst­nan­ce - Dět­ským dnem.

Ješ­tě, než se děti vrá­ti­ly z prázd­nin do ško­lek ane­bo used­ly do škol­ních lavic, při­pra­vi­la KOMA pro své zaměst­nan­ce a jejich rodi­ny Dět­ský den. Oblí­be­ná akce, kte­rou pořá­dá­me již od roku 2012, pro­běh­la před­po­sled­ní prázd­ni­no­vou sobo­tu. Pro­gram byl jako vždy pestrý. 

Děti si moh­ly pro­hléd­nout zblíz­ka sanit­ku, kte­rou při­vez­li pra­cov­ní­ci zlín­ské­ho záchran­né­ho sys­té­mu, hasič­ský vůz zád­ve­řic­kých hasi­čů, nebo komác­ký jeřáb. Poba­vi­ly se u muzi­hrá­tek, kre­a­tiv­ně se vyřá­di­ly v tvo­ři­vých díl­nič­kách nebo u malo­vá­ní na zádě­ly modu­lů. Do těla si daly ve ská­ka­cím hra­du, při in-line brus­le­ní nebo jízdě na koní­cích. Nechy­bě­lo oblí­be­né malo­vá­ní na obli­čej, dět­ský kou­tek pro nejmen­ší, hry ve vir­tu­ál­ní rea­li­tě a foto­kou­tek, ve kte­rém se bavi­li i dospělí. 

Občer­stve­ní při­pra­vi­la restau­ra­ce U Jeleňa, kte­rá nám zajiš­ťu­je obě­dy v naší závod­ní restau­ra­ci. V tep­lém let­ním dni se všich­ni moh­li zchla­dit vyni­ka­jí­cí kozí zmrz­li­nou z míst­ní kozí far­my a smo­čit nohy v jezír­ku u autoptá­ka. Akci sho­ra – z tera­sy jídel­ny – pro­vá­ze­la sehra­ná dvoj­ka: Jin­d­ra Dostál, kte­rý se cho­pil mode­ro­vá­ní, a Petr Záva­da, kte­rý pouš­těl hud­bu a akci zvučil. 

Díky per­fekt­ní pří­pra­vě a vykli­ze­né hale 3, při­pra­ve­ným pořa­da­te­lům, kte­ří roz­dá­va­li pláš­těn­ky, a poho­to­vým kole­gům z údrž­by a dis­pe­čin­ku, nás neza­sko­čil ani hodi­no­vý výdat­ný déšť. Věří­me, že se (neje­nom) dětem akce líbi­la a všich­ni si odnes­li spous­tu hez­kých zážit­ků. Všem, kte­ří se na pří­pra­vách akce podí­le­li, moc děkujeme. 

 • DSC 1175 min
 • DSC 1133 min
 • DSC 1215 min
 • DSC 1216 min
 • DSC 1237 min
 • DSC 1254 min
 • DSC 1256 min
 • DSC 1257 min
 • DSC 1258 min
 • DSC 1260 min
 • DSC 1277 min
 • DSC 1291 min
 • DSC 1279 min
 • DSC 1312 min
 • DSC 1320 min