KOMA MODULAR alt

KOMA Ligh­thou­se na Slo­vác­kém létě 2023


10. 07. 2023 | Novinky

V Uher­ském Hra­diš­ti to letos opět žilo díky Slo­vác­ké­mu létu. Kon­cer­ty, spor­tov­ní vyži­tí a beach volej­bal, to vše pří­mo v cen­t­ru měs­ta na Masa­ry­ko­vě náměs­tí. A jako záze­mí a VIP zóna poslou­žil náš Lighthouse. 

Ligh­thou­se se sklá­dá cel­kem ze 7 modu­lů a scho­diš­tě. Vytvo­ří se tak dvou­pod­laž­ní budo­va s pro­stor­nou tera­sou, kte­rá slou­ži­la jako vyhlíd­ko­vá tera­sa na všech­ny důle­ži­té plo­chy dění. V prů­bě­hu dne zde moh­li návštěv­ní­ci odpo­čí­vat nebo fan­dit při beach volej­ba­lu, večer si zase moh­li užít kon­cer­ty s výhle­dem na hlav­ní stage. Pro­po­je­ní s oko­lím zajiš­ťu­jí vel­ké pro­skle­né výklad­ce od spo­leč­nos­ti Jánošík.

Ligh­thou­se KOMA navrh­la v roce 2016 Adéla Bačo­vá jako svou Diplo­mo­vou prá­ci. Slou­ží jako oži­ve­ní kul­tur­ních akcí.

Na letoš­ním Slo­vác­kém létě jste si moh­li vychut­nat kape­ly jako je Pokáč, Kapi­tán Demo, Mňá­ga a Žďorp a dal­ší. V rám­ci spor­tov­ních akti­vit si návštěv­ní­ci moh­li zahrát flor­bal, pétanque,zajezdit si na in-line brus­lích nebo jít zaběhat.

  • Koma lighthouse montaz