KOMA MODULAR alt

Návště­va v Senegalu


22. 06. 2023 | Projekty

Rok od pře­dá­ní letiš­tě v Saint Louis jsme jeli letiš­tě překontrolovat.

Část naše­ho týmu KOMA se v minu­lém týd­nu vyda­la na pra­cov­ní ces­tu do Sene­ga­lu s cílem pro­vést kon­t­ro­lu sta­vu dokon­če­né­ho prv­ní­ho modu­lár­ní­ho letiš­tě na svě­tě ve měs­tě Saint Louis. Během této ces­ty byla také pro­ve­de­na důklad­ná kon­t­ro­la sta­vu usklad­ně­ných modu­lů, kte­ré čeka­jí na mon­táž dru­hé­ho letiš­tě v Mata­mu. Tato ces­ta do afric­kých zemí při­nes­la nejen pro­fe­si­o­nál­ní výzvy, ale také se ote­vřel fas­ci­nu­jí­cí pohled na odliš­nou kulturu.

Modu­lár­ní letiš­tě v Saint Louis, kte­ré je již dokon­če­né a aktu­ál­ně pro­bí­há tes­to­va­cí pro­voz, sli­bu­je v této oblas­ti revo­lu­ci v letec­ké dopra­vě. Čle­no­vé naše­ho týmu pro­šli jed­not­li­vé čás­ti letiš­tě a pro­vě­ři­li stav před spuš­tě­ním ost­ré­ho pro­vo­zu letiště.

Dru­hé modu­lár­ní letiš­tě v Mata­mu před­sta­vu­je dal­ší výzvu, pro­to­že měs­to je až u samot­ných hra­nic s Mau­ri­tá­nií v pouš­ti s vyso­ký­mi tep­lo­ta­mi. Během poby­tu v této loka­li­tě pře­kon­t­ro­lo­va­li usklad­ně­né modu­ly, kte­ré budou pou­ži­ty pro mon­táž dal­ší­ho letiště.

Neje­nom pro­fe­si­o­nál­ní strán­ka této pra­cov­ní ces­ty byla důle­ži­tá, ale i kul­tur­ní zážit­ky, kte­ré naši kole­go­vé zaži­li. Setká­ní s míst­ní­mi oby­va­te­li, zkou­má­ní tra­dič­ní sene­gal­ské kuchy­ně a pozná­vá­ní míst­ních zvyk­los­tí při­spě­ly k obo­ha­ce­ní jejich pohle­du na svět. Tato zku­še­nost jim poskyt­la nové per­spek­ti­vy a roz­ší­ři­la jejich obzory.

  • Senegal letiste Saint Louis2023 7
  • Senegal letiste Saint Louis2023 8
  • Senegal letiste Saint Louis2023 5
  • Senegal letiste Saint Louis2023 6
  • Senegal letiste Saint Louis2023 3
  • Senegal letiste Saint Louis2023 4
  • Senegal letiste Saint Louis2023 1
  • Senegal letiste Saint Louis2023 2
  • Senegal letiste Saint Louis2023 9
  • Senegal letiste Saint Louis2023