KOMA MODULAR alt
Budova4
Senegal Airport 8
Senegal Airport 13
Senegal Airport 20
Senegal Airport 18
Senegal Airport 17
Senegal Airport 16
Senegal Airport 14
Senegal Airport 11
Senegal Airport 7
Senegal Airport 9
Senegal Airport 5
Senegal Airport 6
Senegal Airport 2
Senegal Airport 3
Senegal Airport 4
Senegal Airport 1
Senagal Airport 3
Senegal Airport 12
Senegal Airport 10

19 fotografií

První modulární letiště v Senegalu


První modulární letištní terminál a hangár ze 142 modulů dodaný do 4500 km vzdáleného města Saint-Louis v Senegalu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Letiště
Rok realizace:2022
Architekt / Studio:BORCI
Klient:Transcon Electronic Systems
Země realizace:Senegal
Technická specifikace: Délka stavby: 6 měsíců
Délka výroby: 2 měsíce
Počet modulů: 142
Užitná plocha: 3438 m2
Forma prodeje:Prodej

V polo­vi­ně čer­ven­ce 2022 bylo ote­vře­lo prv­ní modu­lár­ní letiš­tě ve měs­tě Saint-Louis na seve­ru Sene­ga­lu. Čes­ké vel­vy­sla­nec­tví v Daka­ru stav­bu ozna­či­lo za nej­vět­ší čes­ký počin v sub­sa­har­ské Afri­ce od 60. let. 

Modu­lár­ní sys­tém byl zvo­len zejmé­na kvů­li rych­los­ti výstav­by a šet­ře­ní nákla­dů. Výro­ba modu­lů pro­bí­ha­la z 80 % ve výrob­ní hale a poté byly jed­not­li­vé modu­ly pře­mís­tě­ny do více než 4500 km vzdá­le­né­ho Saint-Louis, kde pro­běh­lo sesklá­dá­ní modu­lů, pro­po­je­ní a dokon­če­ní budov. 

Na sebe nasklá­da­né modu­ly tvo­ří šest řad, mezi nimiž je železná kon­struk­ce, kte­rá nese stře­chu. Díky tomu­to sys­té­mu výstav­by vznik­ly vel­ké ote­vře­né pro­sto­ry – hlav­ní letišt­ní hala, kde pro­bí­há check-in, pro­sto­ry pro bez­peč­nost­ní kon­t­ro­lu a čekár­ny na odlet, pří­le­to­vá hala, výdej zava­za­del a pro­sto­ry pro bez­peč­nost­ní a paso­vou kon­t­ro­lu. Letišt­ní ter­mi­nál o roz­lo­ze 2700 m2 je sesta­ven ze 111 modu­lů. Han­gár o roz­lo­ze 738 m231 modu­lů. Budo­vy spl­ňu­jí požár­ní zabez­pe­če­ní dle norem NFPA, jsou vyba­ve­ny mlho­vým zhá­še­ním a ven­ti­lač­ním sys­té­mem. Okna jsou opat­ře­na pro­ti­so­lár­ním filtrem. 

Modu­ly se dosta­ly z Vizo­vic až do Sene­ga­lu tře­mi doprav­ní­mi pro­střed­ky. Nejdří­ve puto­va­ly kami­o­nem do Ham­bur­ku, odtud lodí do Daka­ru a v posled­ní řadě opět kami­o­nem až do Saint-Louis. Hru­bá stav­ba trva­la pou­ze dva měsí­ce, kom­plet­ně hoto­vo bylo za půl roku – to je asi čtyř­ná­sob­ně rych­le­ji než při vyu­ži­tí tra­dič­ní­ho způ­so­bu výstavby. 


Umístění objektu

Zpět na reference