KOMA MODULAR alt

Zahá­ji­li jsme výstav­bu nové haly L pro výro­bu modu­lár­ních fasád


15. 06. 2023 | Novinky

Tato moder­ní hala bude slou­žit k výro­bě modu­lár­ních fasád a hli­ní­ko­vých výpl­ní otvo­rů, včet­ně oken a dve­ří. Inves­ti­ce do této nové haly je pro nás důka­zem sta­bi­li­ty a úspě­chu i v neleh­kých časech, a navíc při­ne­se nová pra­cov­ní místa.

V červ­nu 2023 jsme zahá­ji­li v našem výrob­ním are­á­lu ve Vizo­vi­cích dal­ší výstav­bu - nové výrob­ní haly L. Tato moder­ní stav­ba bude slou­žit k výro­bě modu­lár­ních fasád a hli­ní­ko­vých výpl­ní otvo­rů včet­ně oken a dve­ří. Inves­ti­ce do výrob­ní haly při­ne­se dal­ší pra­cov­ní mís­ta v nové moder­ní hale. 

Modu­lár­ní fasády a hli­ní­ko­vé výpl­ně otvo­rů jsou klí­čo­vý­mi prv­ky archi­tek­tu­ry a desig­nu. Naše nová výrob­ní hala L bude vyba­ve­na moder­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi a zaří­ze­ním, abychom moh­li dosáh­nout vyso­ké kva­li­ty výro­by a spl­nit i nároč­né poža­dav­ky našich zákazníků.

Pro­jek­to­vě stav­bu navr­hl Ing. Oldřich Stu­de­ný, na urba­nis­tic­kém návr­hu spo­lu­pra­co­va­li archi­tek­ti ze stu­dia CHY­BIK + KRIS­TOF. Rea­li­za­ci zho­to­vu­jí jako hlav­ní doda­va­te­lé TM StavKovo­trend. Před­po­klá­da­ný ter­mín dokon­če­ní je 1123.

  • Plan zavodu
  • vizualizace haly L pro zpracování hliníků, fasád