KOMA MODULAR alt

Při­vez­li jsme do Vizo­vic pro­ti­dro­go­vý vlak


22. 05. 2023 | Novinky

V pátek 19. květ­na navští­vil Vizo­vi­ce vlak Revo­lu­ti­on tra­in, ve kte­rém se pomo­cí smys­lo­vé­ho pro­žit­ku a inter­ak­ti­vi­tě věnu­jí pre­ven­ci pro­ti závis­los­tem a drofám.

Ve spo­lu­prá­ci s měs­tem při­jel spe­ci­ál­ní 165 m dlou­hý stří­br­ný vlak. Uvnitř 6 vagó­nů jsou 4 kinosá­ly, 8 inter­ak­tiv­ních míst­nos­tí a sku­teč­ný pří­běh o dro­go­vé závis­los­ti. Sesta­ve­ný pro­ti­dro­go­vý pro­gram posou­vá pre­ven­ci od před­ná­šek a dal­ších nee­fek­tiv­ních forem do podo­by, jež doká­že zapů­so­bit na veřej­nost. V prů­bě­hu dne navští­vi­li vlak ško­ly a odpo­led­ne veřejnost.