KOMA MODULAR alt

Jsme part­ne­rem kni­hy Tiny house!


18. 05. 2023 | Novinky

Vyšla prv­ní kni­ha o mini­ma­lis­tic­kém byd­le­ní a rekre­a­ci v Čes­ké a Slo­ven­ské republice.

Koupit knihu

Rádi bychom vám před­sta­vi­li kni­hu Tiny hou­se, kte­rou jsme se sta­li part­ne­ry. Kni­ha Tiny Hou­se“ je prv­ní pub­li­ka­ce v Čes­ké repub­li­ce, kte­rá se věnu­je feno­mé­nu malo­me­tráž­ní­ho byd­le­ní a před­sta­vu­je růz­né dostup­né varianty.

Tiny Hou­se“ je kom­plex­ní prů­vod­ce svě­tem malých dom­ků, uvnitř najde­te kata­log 35 růz­ných výrob­ců a vari­ant. Kaž­dá pre­zen­to­va­ná mož­nost je dopro­vá­ze­na podrob­ný­mi infor­ma­ce­mi a foto­gra­fie­mi, kte­ré vám umož­ní pro­zkou­mat růz­né sty­ly a kon­cep­ty malo­me­tráž­ní­ho byd­le­ní. Kro­mě toho se může­te těšit na 16 zají­ma­vých roz­ho­vo­rů s archi­tek­ty, desig­né­ry a pro­vo­zo­va­te­li těch­to útul­ných domů.

Jsme rádi, že trend malo­me­tráž­ní­ho byd­le­ní rezo­nu­je ve spo­leč­nos­ti a kni­ha sla­ví již nyní úspěch. Věří­me, že kni­ha Tiny Hou­se“ se sta­ne cen­ným prů­vod­cem pro všech­ny, kte­ří se zají­ma­jí o malo­me­tráž­ní byd­le­ní a hle­da­jí inspi­ra­ci a prak­tic­ké rady. Jsme rádi, že jsme sou­čás­tí toho­to pro­jek­tu a při­spí­vá­me k roz­vo­ji toho­to tren­du v Čes­ké republice.

Pokud máte zájem sezná­mit se s kni­hou Tiny Hou­se“ a naší vari­an­tou Sin­gle z Fashi­on Line RELAX, nevá­hej­te si ji poří­dit a objev­te úžas­né mož­nos­ti malo­me­tráž­ní­ho bydlení.

Zášti­tu nad kni­hou Tiny Hou­se“ udě­li­la Čes­ká komo­ra architektů.

  • Kniha Tiny house publikace rozlozena
  • Krest knihy tiny house KOMA
  • Krest tiny house knihy KOMA foto
  • Kniha tiny house