KOMA MODULAR alt

V roce 2022 jsme dosáh­li obra­tu 1 mili­ar­dy Kč


16. 05. 2023 | Novinky

V roce 2022 jsme nejen osla­vi­li 30 let od zalo­že­ní, ale také jsme dosáh­li his­to­ric­ky popr­vé obra­tu 1 mili­ar­dy Kč. Děku­je­me všem našim doda­va­te­lům, obchod­ním part­ne­rům a hlav­ně našim kole­gům. Jejich důvě­ra, spo­lu­prá­ce a neú­nav­ná prá­ce před­sta­vu­jí zásad­ní fak­to­ry, kte­ré umož­ni­ly dosáh­nout toho­to význam­né­ho milníku.

Ten­to úspěch je důka­zem naší finanč­ní sta­bi­li­ty a zdra­vé­ho fun­go­vá­ní firmy.