KOMA MODULAR alt

Pat­ří­me mezi 100 nej­ob­di­vo­va­něj­ších firem Česka


26. 04. 2023 | Novinky

KOMA zís­ka­la dru­hé mís­to v žeb­říč­ku 100 OBDI­VO­VA­NÝCH FIREM Čes­ké repub­li­ky v oblas­ti sta­veb­nic­tví. Oce­ně­ní hod­no­ti­lo kri­té­ria jako ino­va­ce, kva­li­ta manage­men­tu, vztah ke spo­leč­nos­ti a k život­ní­mu pro­stře­dí, kva­li­ta pro­duk­tu a dal­ší nepří­mé faktory.

COMPLETE RESULT LIST

Na slav­nost­ním obě­dě, kte­rý se konal 19. dub­na 2023 v restau­ra­ci Obec­ní­ho domu v Pra­ze, a kte­ré­ho se zúčast­ni­lo více než 100 top mana­že­rů a dal­ších význam­ných osob­nos­tí, ozná­mi­lo sdru­že­ní CZECH TOP 100 výsled­ky 24. roč­ní­ku žeb­říč­ku 100 OBDI­VO­VA­NÝCH FIREM ČES­KÉ REPUB­LI­KY. V kate­go­rii sta­veb­nic­tví jsme zís­ka­li 2. mís­to, hned za spo­leč­nos­tí HOCH­TIEF CZ a.s. Hod­no­ti­te­lé, kte­ří pochá­ze­li z řad odbor­né eko­no­mic­ké veřej­nos­ti, posu­zo­va­li téměř osm sto­vek firem na zákla­dě kri­té­rií jako jsou ino­va­ce, kva­li­ta manage­men­tu, vztah ke spo­leč­nos­ti a k život­ní­mu pro­stře­dí, kva­li­ta pro­duk­tu, finanč­ní spo­leh­li­vost a dal­ší nepří­mé fak­to­ry bez sou­vis­los­tí s čísel­ně měři­tel­ný­mi kri­té­rii (trž­by, zisk, počet zaměst­nan­ců atd.).

Jsme vel­mi rádi, že naše fir­ma půso­bí­cí v oblas­ti modu­lár­ní výstav­by se umís­ti­la tak vyso­ko v žeb­říč­ku 100 OBDI­VO­VA­NÝCH FIREM Čes­ké repub­li­ky. Zna­me­ná to pro nás, že je obor modu­lár­ní výstav­by vní­mán jako rov­no­cen­ný part­ner v oblas­ti sta­veb­nic­tví, a že jsme na správ­né ces­tě. Bude­me dál usi­lo­vat o to, abychom doká­za­li svý­mi výsled­ky při­spět k roz­vo­ji a uzná­ní této oblasti.