KOMA MODULAR alt

Fashi­on Line RELAX na brněn­ském Fes­ti­va­lu architektury


14. 02. 2023 | Novinky

Fes­ti­val archi­tek­tu­ry v Brně se blí­ží, pro­hléd­nout si může­te naši designo­vou Fashi­on Line. 2. - 4. břez­na se sejdou všich­ni milov­ní­ci archi­tek­tu­ry a designo­vé­ho byd­le­ní v Brně na Fes­ti­va­lu archi­tek­tu­ry 2023. Nenech­te si ujít sek­ci malo­me­tráž­ní­ho byd­le­ní a glampingu.

VSTUPENKY

Malo­me­tráž­ní byd­le­ní, glam­ping a rekre­a­ce v pří­ro­dě při zajiš­tě­ní kom­plet­ní­ho kom­for­tu. To vše letos najde­te na Fes­ti­va­lu archi­tek­tu­ry, kte­rý se usku­teč­ní 2. - 4. břez­na 2023 na brněn­ském výsta­viš­ti v pavi­lo­nu P. 

Mezi vysta­vo­va­te­li nemů­že­me chy­bět s naší novou výrob­ko­vou řadu Fashi­on Line RELAX. Do Brna při­je­de­me s nejmen­ší vari­an­tou Sin­gle s obyt­nou plo­chou 22,5 m2, zrca­dlo­vou fasádou a inte­ri­é­rem z pří­rod­ní pře­kliž­ky. Uvnitř najde­te vše, co k poby­tu v pří­ro­dě potře­bu­je­te - sklá­pě­cí postel, kuchyň­skou lin­ku, kou­pel­nu i úlož­né prostory. 

Informace o akci:

KDY: 2.-4. břez­na 2023, čtvr­tek a pátek 09.00 - 18.00 hodin, v sobo­tu 09.0017.00 hodin
KDE: Brněn­ské výsta­viš­tě, pavi­lon P
VSTU­PEN­KY
: https://etickets.bvv.cz/cs