KOMA MODULAR alt

Pozván­ka na kon­fe­ren­ci Leanaři


18. 01. 2023 | Novinky

Na kon­fe­ren­ci vystou­pí Luděk Ohnou­tek (vedou­cí pro­ce­sů v KOMĚ) a Sta­ni­slav Mar­ti­nec (maji­tel a ředi­tel KOMY).

WEB KONFERENCE REGISTRACE

Jak se při­pra­vit na těž­ší časy? Díky LEAN. Čer­pej­te know how od těch nej­lep­ších. Kon­fe­ren­ce Lea­na­ři v Brně 2. břez­na. Do kon­ce led­na vyu­žij­te sle­vu na vstupném.

Kon­fe­ren­ce, kde nemu­sí­te jen poslou­chat. Zapoj­te se a při­dej­te svůj názor do diskuze.

  • LEANA Ri 2023 Vizual konference 400x400