KOMA MODULAR alt

Roz­ho­vor s panem Mar­tin­cem - zastav­me růst


21. 09. 2022 | Novinky

Neu­stá­lý tlak na stá­le rych­lej­ší růst, kte­rý je cha­rak­te­ris­tic­ký pro sou­čas­ný eko­no­mic­ký sys­tém, je pod­le něj nebez­peč­ný, pro­to­že kon­ti­nu­ál­ní zrych­lo­vá­ní nemů­že dří­ve či poz­dě­ji při­nést nic jiné­ho než drs­ný pád.

pustit video

Jsem už vysa­ze­ný na to, že když žádá­me o úvěr v ban­ce, musí­me čelit dota­zům typu jak rych­le poros­te­te příští rok, o kolik zvý­ší­te pro­duk­ci atd.‘. Odpo­ví­dám, že nezvý­ší­me a zůsta­ne­me na stej­né úrov­ni, pro­to­že se chce­me roz­ví­jet, niko­li růst,” říká ve dru­hé čás­ti roz­ho­vo­ru pro por­tál Busi­nessIn­fo Sta­ni­slav Mar­ti­nec, zakla­da­tel a šéf ino­va­tiv­ní fir­my Koma Modu­lar, kte­rá byla v ČR prů­kop­ní­kem tzv. modu­lár­ní výstav­by. Neu­stá­lý tlak na stá­le rych­lej­ší růst, kte­rý je cha­rak­te­ris­tic­ký pro sou­čas­ný eko­no­mic­ký sys­tém, je pod­le něj nebez­peč­ný, pro­to­že kon­ti­nu­ál­ní zrych­lo­vá­ní nemů­že dří­ve či poz­dě­ji při­nést nic jiné­ho než drs­ný pád.


Videa