KOMA MODULAR alt

Kon­fe­ren­ce Modu­la­ri­ta v našem životě


15. 09. 2022 | Video

Prv­ní roč­ník kon­fe­ren­ce Modu­la­ri­ta v našem živo­tě je za námi. Při­po­meň­te si ji s námi.

pustit video

Popu­la­ri­za­ce modu­la­ri­ty je téma, kte­ré­mu se věnu­je­me řadu let. Prá­vě pro­to jsme uspo­řá­da­li kon­fe­ren­ci na téma Modu­la­ri­ta v našem životě. 

Pozva­li jsme si řadu zají­ma­vých osob­nos­tí, jako je Jan Mašek z Red But­to­nu, Ján Koštu­ri­ak z Inovato.sk nebo umě­lec Lukáš Ritt­stein. V dru­hém blo­ku odbor­ných před­ná­šek vystou­pil také Ilja Mazá­nek z Transco­nu, kte­ří jsou auto­ři kon­cep­tu modu­lár­ních letišť na svě­tě. Dal­ší byl archi­tekt Ondřej Chy­bík a posled­ní odbor­nou pre­zen­ta­ci měl David Pavlík, kte­rý pra­co­val ve SpaceX. 

Poz­dě­ji jsme se pře­su­nu­li do Vizo­vic na pane­lo­vou dis­ku­zi, kte­rou dopl­nil Lukáš Trč­ka za TIC Zlín a Tomáš Šebek za Léka­ře bez hra­nic. Vše jsme zakon­či­li pro­hlíd­kou are­á­lu fir­my KOMA.

Děku­je­me všem, kte­ří jste se akce zúčast­ni­li a těší­me se na dal­ší ročník.


Videa