KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Video | 17. 11. 2013

KOMA pokračuje v prezentaci i na sociálních kanálech

O tom, že jsou v součas­né době pro prezentaci firem klíčové také sociál­ní média a sociál­ní kaná­ly, asi nikdo nepochy­bu­je. KOMA v posled­ních letech výrazně zapra­co­v­ala na sty­lu a kval­itě své sebeprezen­tace, kter­ou pocho­pitel­ně nenechává jen v tištěné podobě. Nedávno jsme tak na sociál­ní video kanál Youtube​.com umístili nové video sez­na­mu­jící s různý­mi typy mod­ulárních školek.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanechte nám svůj email a budete pravidel­ně dostá­vat novinky ze svě­ta mod­ulární výs­tav­by v podobě naše­ho e‑bulletinu.