KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Video | 17. 11. 2013

KOMA pokračuje v prezentaci i na sociálních kanálech

O tom, že jsou v sou­čas­né době pro pre­zen­ta­ci firem klí­čo­vé také soci­ál­ní média a soci­ál­ní kaná­ly, asi nikdo nepo­chy­bu­je. KOMA v posled­ních letech výraz­ně zapra­co­va­la na sty­lu a kva­li­tě své sebe­pre­zen­ta­ce, kte­rou pocho­pi­tel­ně nene­chá­vá jen v tiš­tě­né podo­bě. Nedáv­no jsme tak na soci­ál­ní video kanál Youtube.com umís­ti­li nové video sezna­mu­jí­cí s růz­ný­mi typy modu­lár­ních školek.

Jsme tu pro Vás

Zeptejte se nás