KOMA MODULAR alt

Slav­nost­ní ote­vře­ní kul­tur­ní­ho domu v Rybníku


02. 12. 2013 | Novinky

Posled­ní lis­to­pa­do­vý pátek roku 2013 vede­ní spo­leč­nos­ti KOMA spo­leč­ně s vole­ný­mi zástup­ci obce Ryb­ník a Par­du­bic­ké­ho kra­je slav­nost­ně ote­vře­li prv­ní modu­lár­ní kul­tur­ní dům v Čes­ké repub­li­ce, kte­rý zaujme svo­jí roz­lo­hou (324 m²), při­čemž sál dodr­žu­je světlou výš­ku 4,3 met­rů. Pro­jekt kul­tur­ní­ho domu Ryb­ník byl pro KOMA dal­ší výzvou, neboť stav­ba muse­la být rea­li­zo­vá­na z vel­ko­for­má­to­vých modu­lů, kte­ré se na sta­veb­ní par­ce­lu pře­mís­ti­ly ve slo­že­ném sta­vu. Výro­ba modu­lů trva­la 2 týd­ny a vlast­ní výstav­ba se vše­mi nut­ný­mi úpra­va­mi 3 týdny.

  • Kulturni_dum_Rybnik_28529
  • Kulturni_dum_Rybnik_28129
  • Kulturni_dum_Rybnik_28729
  • Kulturni_dum_Rybnik_28629
  • Kulturni_dum_Rybnik_28429
  • Kulturni_dum_Rybnik_28329
  • Kulturni_dum_Rybnik_28229