KOMA MODULAR alt

Jed­no­du­chá admi­nis­tra­tiv­ní stav­ba v Německu


01. 12. 2013 | Novinky

V lis­to­pa­du KOMA doda­la modu­ly pro kan­ce­lář­skou budo­vu pro fir­mu W&K Lip­psta­dt, kte­rá spl­ňu­je nej­zá­sad­něj­ší vlast­nos­ti modu­lár­ní výstav­by – rych­lost, ceno­vou dostup­nost a prak­tič­nost. To vše jsme doká­za­li napl­nit spo­leh­li­vě a pod­le přá­ní kli­en­ta. Navíc tato rea­li­za­ce byla ozvlášt­ně­na sekun­dár­ní fasádou z PUR pane­lů. Tato fasáda plní dva úče­ly - zvy­šu­je tepel­něi­zo­lač­ní vlast­nos­ti obál­ky budo­vy a este­ti­ky nabí­zí jiný, než typic­ký kon­tej­ne­ro­vý vzhled. Admi­nis­tra­tiv­ní budo­va je sesta­ve­na z kon­tej­ne­rů řady StandardLine.

  • W26K_28129
  • W26K_28229
  • W26K_28329
  • W26K_28429
  • W26K_28529