KOMA MODULAR alt

Od 1.1.2014 zkra­cu­je­me název naší fir­my na KOMA MODULAR


29. 11. 2013 | Novinky

Ozna­mu­je­me všem pří­z­niv­cům a obchod­ním part­ne­rům modu­lár­ní archi­tek­tu­ry a spo­leč­nos­ti KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON, že naše fir­ma bude od Nové­ho roku 2014 uží­vat nový název KOMA MODU­LAR s.r.o.. Vede­ní spo­leč­nos­ti se pro ten­to krok roz­hod­lo ne kvů­li obec­né­mu tren­du pou­hé­ho zkra­co­vá­ní“, ale zejmé­na kvů­li tomu, že původ­ní název KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON spl­nil svůj záměr v době, kdy slo­vo con­structi­on“ demon­stro­va­lo zamě­ře­ní výro­by. V sou­čas­nos­ti se pově­do­mí o znač­ce KOMA nato­lik roz­ší­ři­lo, že toho­to posled­ní slo­va není tře­ba uží­vat a spo­leč­nost si nechá­vá v názvu brand KOMA a dopl­ňu­jí zamě­ře­ní v podo­bě slo­va modu­lar“. Název spo­leč­nos­ti lze tak v češ­ti­ně chá­pat jako KOMA modu­lár­ní“. Pro­to­že KOMA MODU­LAR je fir­ma, se kte­rou se dob­ře spo­lu­pra­cu­je, usnad­ňu­je­me i vyslo­ve­ní naše­ho názvu všem sou­čas­ným, poten­ci­ál­ním i budou­cím part­ne­rům, při­čemž vše ostat­ní zůstá­vá při starém, včet­ně nad­stan­dard­ní­ho posky­to­vá­ní slu­žeb, jedi­neč­ných výrob­ků a ino­va­tiv­ní činnosti.