KOMA MODULAR alt

6. roč­ník Dnu KOMA doda­va­te­lů pro­bě­hl úspěšně


28. 11. 2013 | Novinky

I přes prv­ní lis­to­pa­do­vý vizo­vic­ký sníh, kte­rý mno­hým kom­pli­ko­val ces­tu, KOMA zre­a­li­zo­va­la již 6. roč­ník Dnu našich doda­va­te­lů. Ten­to tra­dič­ní den je pří­le­ži­tos­tí, jak sezná­mit naše part­ne­ry s filo­zo­fií spo­leč­nos­ti KOMA, s ino­va­ce­mi a s cíli do budouc­na. Na trhu může uspět totiž jenom ta spo­leč­nost, kte­rá ino­vu­je, pocti­vě komu­ni­ku­je a slo­vo spo­lu­prá­ce pro ni není jenom fráze.

Doda­va­te­lem roku se letos sta­la Jit­ka Palo­vá (spo­jo­va­cí mate­ri­ál). Popr­vé jsme udě­li­li cenu Záru­ka nej­niž­ší ceny“, kte­rou zís­ka­la fir­ma Ros­so ste­el a.s.

  • 6-den-dodavatelu-1
  • 6-den-dodavatelu-2
  • 6-den-dodavatelu-3
  • 6-den-dodavatelu-4
  • 6-den-dodavatelu-5
  • 6-den-dodavatelu-7
  • 6-den-dodavatelu-6