KOMA MODULAR alt

KOMA pokra­ču­je v pre­zen­ta­ci i na soci­ál­ních kanálech


17. 11. 2013 | Video

O tom, že jsou v sou­čas­né době pro pre­zen­ta­ci firem klí­čo­vé také soci­ál­ní média a soci­ál­ní kaná­ly, asi nikdo nepo­chy­bu­je. KOMA v posled­ních letech výraz­ně zapra­co­va­la na sty­lu a kva­li­tě své sebe­pre­zen­ta­ce, kte­rou pocho­pi­tel­ně nene­chá­vá jen v tiš­tě­né podo­bě. Nedáv­no jsme tak na soci­ál­ní video kanál Youtube.com umís­ti­li nové video sezna­mu­jí­cí s růz­ný­mi typy modu­lár­ních školek.

Video pou­ta­vou a vtip­nou for­mou, kdy je kom­bi­no­va­ná kres­le­ná ani­ma­ce s živý­mi lid­mi, demon­stru­je výho­dy a kva­li­ty modu­lár­ní­ho KOMA sys­té­mu a to v kon­krét­ních škol­ských KOMA rea­li­za­cích. Video bude slou­žit pocho­pi­tel­ně nejen na youtube.com, ale také při obchod­ních jed­ná­ních. Video je v čes­kém, ang­lic­kém a rus­kém jazy­ce. Bude­me moc rádi za názo­ry a zpět­nou vazbu, zda vás video zaujalo.Videa