KOMA MODULAR alt

Ve Vizo­vic­kém are­á­lu jsme ote­vře­li novou modu­lár­ní jídelnu


11. 11. 2013 | Novinky

Koneč­ně může­me napsat i v pra­vi­del­ném e-bulle­ti­nu, že se nám poda­ři­lo dokon­čit dlou­ho avi­zo­va­nou modu­lár­ní mul­ti­funkč­ní stav­bu, kte­rá zejmé­na fun­gu­je jako záze­mí pro zaměst­nan­ce a jako kaž­do­den­ní závod­ní jídel­na. Budo­va z vel­ko­for­má­to­vých modu­lů Com­fort není však urče­na pou­ze pro stra­vo­vá­ní a záze­mí. Stav­ba je navr­že­na tak, aby se v jejích útro­bách moh­ly konat růz­né akce, jako jsou kon­fe­ren­ce, zase­dá­ní, či před­náš­ky. Navíc tato modu­lár­ní stav­ba navr­že­ná archi­tek­to­nic­kým stu­di­em Chybík+Krištof AA obsa­hu­je také odpo­čin­ko­vé pro­sto­ry, kde si zaměst­nan­ci mohou oddych­nout, či utří­bit myš­len­ky. Za tím­to úče­lem budou zřej­mě nej­ví­ce pou­ží­vá­ny tři ven­kov­ní terasy.

Jídel­na s nový­mi šat­na­mi našim zaměst­nan­cům doslo­va rost­la před oči­ma. Mar­ke­tingo­vý ředi­tel KOMA ten­to pro­jekt s odstu­pem hod­no­tí tak­to: Jsem rád, že jsem sou­čás­tí fir­my, kte­rá se sta­rá o své zaměst­nan­ce tako­vým způ­so­bem, ať už je to ve for­mě moder­ní­ho výrob­ní­ho závo­du nebo záze­mí. Jsem hrdý na to, že KOMA má tuto filo­zo­fii. Úspěch kaž­dé­ho pod­ni­ká­ní je totiž ve schop­nos­ti vytvo­řit funkč­ní, pra­co­vi­tý a loa­jál­ní tým. A plá­ny vede­ní tím­to poči­nem nekon­čí, všich­ni se těší­me na nové výzvy a jejich uskutečnění.“

 • Modularni-jidelna-koma-5
 • Modularni-jidelna-koma-2
 • Modularni-jidelna-koma-8
 • Modularni-jidelna-koma-22
 • Modularni-jidelna-koma-20
 • Modularni-jidelna-koma-19
 • Modularni-jidelna-koma-17
 • Modularni-jidelna-koma-16
 • Modularni-jidelna-koma-14
 • Modularni-jidelna-koma-6
 • Modularni-jidelna-koma-13
 • Modularni-jidelna-koma-12
 • Modularni-jidelna-koma-11
 • Modularni-jidelna-koma-10
 • Modularni-jidelna-koma-21