KOMA MODULAR alt

KOMA sta­ví kul­tur­ní dům vel­ko­for­má­to­vý­mi modu­ly pře­pra­ve­ný­mi ve slo­že­ném stavu


05. 11. 2013 | Novinky

Sys­tém flat-pack, tedy pře­pra­va modu­lů ve slo­že­ném sta­vu, vyu­ží­vá­me do zahra­ni­čí poměr­ně čas­to, ne však u rea­li­za­cí v ČR. Kul­tur­ní dům v Ryb­ní­ku o plo­še 324 m² je výjim­kou, neboť je tvo­ře­ný z 10 vel­ko­for­má­to­vých modu­lů Com­fort, při­čemž v pro­sto­rech kde bude sál (tvo­ře­ný 6 modu­ly) musí být svět­lá výš­ka 4,3 metrů.

Je jas­né, že tak­to veli­ké modu­ly nelze pře­vá­žet v cel­ku, pro­to je sys­tém flat-pack ide­ál­ním řeše­ním. Jeden balík“ tedy tvo­ři­la pod­la­ha, stro­py a stoj­ny, vše se pak sesta­vu­je až namís­tě. Pro záze­mí kul­tur­ní­ho domu, kte­ré obsa­hu­je kuchyň­ku, WC, skla­dy a klu­bov­nu, byly pou­ži­ty 4 modu­ly se světlou výš­kou 2,8 m vyro­be­né standardně. 

V celém kul­tur­ním domě jsou stě­ny opat­ře­ny více­ba­rev­ný­mi nátě­ry, v sani­tár­ní čás­ti moder­ní­mi vel­ko­for­má­to­vý­mi obkla­dy. Pod­la­ha je v sále tří­vrst­vá dře­vě­ná, pro sani­tár­ní část a kuchyň­ku jsme zvo­li­li vel­ko­for­má­to­vou dlaž­bu a v klu­bov­ně je plo­vou­cí podlaha. 

Koneč­ně může­me říci, že se modu­lár­ní výstav­ba postup­ně v čes­ké repub­li­ce stá­vá rele­vant­ní alter­na­ti­vou vůči kon­venč­ní výstav­bě. Kul­tur­ní dům bude slav­nost­ně ote­vřen 29.11.2013 za pří­tom­nos­ti hejtma­na pana Mar­ti­na Neto­lic­ké­ho, k tan­ci a posle­chu bude hrát cim­bá­lo­vá muzi­ka, kte­rou jsme pomoh­li zajis­tit. Hned dru­hý den bude v kul­tur­ním domě trh ruko­děl­ných pra­cí. Zastu­pi­te­lé Ryb­ní­ka mají již dnes zapl­ně­ný kalen­dář kul­tur­ně spo­le­čen­ský­mi akce­mi. Jsme rádi, že naše stav­by při­spí­va­jí k zlep­še­ní kul­tur­ní­ho živo­ta v obci a že může­me demon­stro­vat na této stav­bě, že lze budo­vat stav­by o vět­ší svět­lé výš­ce než 3m.