KOMA MODULAR alt

Umís­ti­li jsme se mezi TOP 10 - Šti­ky čes­ké­ho byz­ny­su ve Zlín­ském kraji


04. 11. 2013 | Novinky

Do žeb­říč­ku Šti­ky čes­ké­ho byz­ny­su jsou zařa­ze­ny fir­my se síd­lem v ČR, jež měly v posled­ním roce obrat vyš­ší než 10 mili­o­nů eur a záro­veň spl­ni­ly dvě základ­ní kva­li­fi­kač­ní kri­té­ria: měly v hod­no­ce­ném tří­le­tém obdo­bí ale­spoň jeden klad­ný výsle­dek hos­po­da­ře­ní a pro­ká­za­ly schop­nost dostát svým závazkům.

Pro­jekt Šti­ky čes­ké­ho byz­ny­su je uni­kát­ní v tom, že za před­po­kla­du spl­ně­ní vstup­ních kri­té­rií nehra­je v dal­ším hod­no­ce­ní žád­nou roli veli­kost pod­ni­ku, a na před­ních mís­tech se tak mohou umís­tit i méně zná­mé či men­ší fir­my. Hod­no­ce­ní navíc není záro­veň zatí­že­no žád­nou indi­vi­du­ál­ní vol­bou, opí­rá se pou­ze o objek­tiv­ní eko­no­mic­ké ukazatele.

Hlav­ní myš­len­kou této sou­tě­že je pou­ká­zat na eko­no­mic­ký růst, kte­rý lze, ale­spoň z naše­ho pohle­du, pova­žo­vat za zdra­vý. Vět­ši­na sou­tě­ží se sou­stře­dí pou­ze na růst tržeb - my však chce­me oce­nit ty, kte­ří doká­žou při tako­vém růstu záro­veň zvy­šo­vat hod­no­tu své spo­leč­nos­ti“ dodá­vá ředi­tel Enter­pre­i­se Inves­tor pro Čes­kou repub­li­ku a Slo­ven­sko Ivan Jakúbek.