KOMA MODULAR alt

1. Kanál Rus­ké tele­vi­ze infor­mo­val o modu­lár­ní KOMA výstavbě


16. 10. 2013 | Novinky

V polo­vi­ně říj­na navští­vil tele­viz­ní štáb 1. Kaná­lu Rus­ké tele­vi­ze výrob­ní závod KOMA ve Vizo­vi­cích pro­to, aby zde novi­ná­ři nato­či­li repor­táž o modu­lár­ní výstav­bě, kte­rá je ide­ál­ní vol­bou pro výstav­bu na úze­mí zasa­že­ném pří­rod­ní kata­stro­fou. Repor­táž byla sou­čás­tí hlav­ní zpra­vo­daj­ské rela­ce, neboť osa­du Men­de­le­ev pod Koso­mol­sk on Amur nedáv­no zasáh­la niči­vá povo­deň a zni­či­la tisí­ce domo­vů. Naši spo­leč­nost KOMA si novi­ná­ři vybra­li kvů­li vyso­ké­mu reno­mé a s vedou­cím sprá­vy inves­tic a majet­ku panem Petrem Chva­lem nato­či­li roz­ho­vor. V repor­tá­ži byla díky videím z KOMA výstav­by a výro­by modu­lár­ní výstav­ba demon­stro­va­ná jako ide­ál­ní řeše­ní pro sou­čas­nou kri­zi v této oblas­ti Dál­né­ho Výcho­du. Celou repor­táž na rus­kém kaná­lu si může­te pro­hléd­nout zde.

  • ORTV1_Russia_28129
  • ORTV1_Russia_28229
  • ORTV1_Russia_28329
  • ORTV1_Russia_28429
  • ORTV1_Russia_28529
  • ORTV1_Russia_28629
  • ORTV1_Russia_28729
  • ORTV1_Russia_28829
  • ORTV1_Russia_281029