KOMA MODULAR alt

Patříme mezi 2% českých firem s ohodnocením D&B TOP Ratingu


25. 09. 2013 | Novinky

Vzhle­dem k vyni­ka­jí­cím eko­no­mic­kým výsled­kům a dodr­žo­vá­ní pla­teb­ní káz­ně jsme byli oce­ně­ni mezi­ná­rod­ně uzná­va­nou fir­mou D&B ohod­no­ce­ním Top Rating. Toto oce­ně­ní při­jí­má­me s poko­rou a chá­pe­me ho jako záva­zek pro dal­ší čin­nost naší firmy

Jen veli­ce úzká sku­pi­na 2% čes­kých a slo­ven­ských spo­leč­nos­tí má mož­nost zís­kat toto pres­tiž­ní oce­ně­ní od nej­vý­znam­něj­ší­ho glo­bál­ní­ho hrá­če v obo­ru hod­no­ce­ní kre­dit­ních rizik firem. Oce­ně­ní Top rating“, kte­ré udě­lu­je spo­leč­nost Dun&Bradstreet, sou­část DB Worl­dwi­de Network (D&B-NYSE:DNB) nej­vý­znam­něj­ší a jedi­né celo­svě­to­vě půso­bí­cí fir­my ve svém obo­ru. Toto logo dává stá­va­jí­cím a poten­ci­ál­ním obchod­ním part­ne­rům oka­mži­tě naje­vo, že pat­ří­me mezi nej­lé­pe hod­no­ce­né spo­leč­nos­ti v ČR a SR z pohle­du rizi­ka a dává sig­nál všem obchod­ním part­ne­rům, že je vel­mi zají­ma­vé a bez­peč­né s námi obchodovat.

Co všech­no logo D&B TOP Ratingu znamená:

Zvy­šu­je pres­tiž spo­leč­nos­tí, kte­ré ho vlast­ní umís­tě­ním webloga.

Fir­my vlast­ní­cí toto ohod­no­ce­ní nemu­sí všem sou­čas­ným i poten­ci­ál­ním obchod­ním part­ne­rům jiným způ­so­bem doka­zo­vat svo­ji sol­vent­nost, jeli­kož weblo­go je stá­le aktu­ál­ní, má pra­vi­del­ně aktu­a­li­zo­va­né dato­vé razít­ko a pokud na něj ztra­tí fir­ma nárok, logo zmi­zí z webo­vých stránek.

Fir­my vlast­ní­cí toto oce­ně­ní šet­ří spous­tu času, ener­gie a doka­zo­vá­ní se na svou sol­vent­nost, pro­to­že sta­čí, aby si obchod­ní part­ner klik­nul“ na aktiv­ní weblo­go na našich webov­ských strán­kách a hned se mu obje­ví vysvět­le­ní, co Top rating zna­me­ná, kdo ho udě­lu­je a co za ním stojí.

Ohod­no­ce­ní Top rating zjed­no­du­šu­je a zrych­lu­je pro­ces obcho­do­vá­ní a roz­ho­do­vá­ní, pro­to­že weblo­go Top rating“ je oka­mži­tě dosa­ži­tel­né a má aktu­ál­ní vypo­ví­da­cí hod­no­tu prá­vě v tu danou chvíli.

Roz­po­zna­tel­nost D&B Ratingu celo­svě­to­vě díky jed­not­né­mu hodnocení.