KOMA MODULAR alt

Miku­láš, anděl a čert při­šli také do nové jídel­ny KOMA


06. 12. 2013 | Novinky

V novém mul­ti­funkč­ním pro­sto­ru, kte­rý přes den slou­ží jako jídel­na, uspo­řá­da­la KOMA Miku­láš­ský den pro děti našich zaměstnanců. 

Celým vyda­ře­ným odpo­led­nem návštěv­ní­ky pro­vá­ze­ly dvě KOMA čer­ti­ce, kte­rá nabou­rá­va­ly dogma, že čer­ti jsou zlí. Děti malo­va­ly Miku­lá­še a čer­ty, sklá­da­ly hla­vo­la­my, hrá­ly si a samo­zřej­mě jed­ly dob­ro­ty včet­ně čoko­lá­do­vé fon­tá­ny. Čeká­ní na Miku­lá­še zpří­jem­nil kou­zel­ník, kte­rý vykouz­lil holoub­ky i krá­lí­ka a zába­va vyvr­cho­li­la pří­cho­dem hroz­ňác­kých čer­tů, násle­do­ván Miku­lá­šem a Andě­lem. Odváž­né děti pak před­nes­ly bás­nič­ky a zazpí­va­ly pís­nič­ky, za což dosta­ly dár­ky, ale nako­nec byly všech­ny děti obda­ro­vá­ny drob­nost­mi. Pros­tě Miku­láš­ský večer dopa­dl, tak jako správ­ný Miku­láš dopad­nout má.

  • Mikulas-ve-firme-koma-modular-2
  • Mikulas-ve-firme-koma-modular-1
  • Mikulas-ve-firme-koma-modular-5
  • Mikulas-ve-firme-koma-modular-4
  • Mikulas-ve-firme-koma-modular-3
  • Mikulas-ve-firme-koma-modular-8
  • Mikulas-ve-firme-koma-modular-7
  • Mikulas-ve-firme-koma-modular-6