KOMA MODULAR alt

KOMA vyhrá­la sou­těž na rea­li­za­ci čes­ké­ho pavi­lo­nu EXPO 2015 v Miláně


15. 12. 2013 | Novinky

Odbor­ná komi­se archi­tek­tů vybra­la v pátek 13.12.2013 v rám­ci veřej­né sou­tě­že na rea­li­zá­to­ra pavi­lo­nu Čes­ké repub­li­ky na EXPO 2015 Milán vítěz­ný návrh z KOMA modu­lů. Pro­jekt na naši ini­ci­a­ti­vu navrh­li archi­tek­ti ze stu­dia Chy­bik+ Kris­tof Asso­ci­a­ted Archi­tects. Je to výji­meč­ný úspěch naší spo­leč­nos­ti, neboť koneč­ně širo­ké veřej­nos­ti demon­stru­je­me, že modu­lár­ní archi­tek­tu­ra z Vizo­vic může být vyni­ka­jí­cím řeše­ním, kte­ré uspě­je v mezi­ná­rod­ní kon­ku­ren­ci. KOMA tak bude repre­zen­to­vat ve svě­tě nejen čes­kou modu­lár­ní výstav­bu, ale celou čes­kou architekturu.

Na vítěz­ném návr­hu poro­tu, kte­rou tvo­ři­li archi­tek­ti Eva Jiřič­ná, Miroslav Řepa, Zde­něk Lukeš, Micha­el Klang, Vla­di­mír Sou­ken­ka a David Váv­ra, oslo­vi­lo nápa­di­té vyu­ži­tí modu­lů, kte­ré umož­ňu­jí snad­nou stav­bu i roze­brá­ní pavi­lo­nu, pro­po­je­ní exte­ri­é­ru a inte­ri­é­ru budo­vy, recyklo­va­tel­nost pou­ži­té­ho mate­ri­á­lu a zakom­po­no­vá­ní vod­ní plo­chy do okol­ní­ho prostoru.

Je tedy zřej­mé, že vari­a­bi­li­ta a mož­nost sekun­dár­ní­ho vyu­ži­tí obyt­ných kon­tej­ne­rů byla pro poro­tu důle­ži­tým aspek­tem. To ostat­ně potvr­dil i gene­rál­ní komi­sař Jiří Fran­ti­šek Potuž­ník, kte­rý pro Čes­kou tele­vi­zi vysvět­lil že „ zho­to­vi­tel zva­žu­je, že po EXPO pavi­lon demon­tu­je, pře­ve­ze do repub­li­ky a chce nabíd­nout k uží­vá­ní napří­klad jako mateř­skou školku.“

  • 3_EXPO_2015_KOMA_CHYBIK_KRISTOF.jpg
  • 5_EXPO_2015_KOMA_CHYBIK_KRISTOF
  • 4_EXPO_2015_KOMA_CHYBIK_KRISTOF.jpg
  • 6_EXPO_2015_KOMA_CHYBIK_KRISTOF
  • 9_EXPO_2015_KOMA_CHYBIK_KRISTOF
  • Hodnotici-komise-a-poradci
  • Z-lukes-m-repa-d-vavra
  • E-jiricna
  • D-vavra-e-jiricna-m-klang-z-sklenar-z-lukes
  • E-jiricna-z-lukes-j-f-potuznik