KOMA MODULAR alt

KOMA pat­ří mezi expor­té­ry roku 2013


19. 12. 2013 | Novinky

Týden před Váno­ci roku 2013 dosta­la naše spo­leč­nost KOMA dárek pod stro­me­ček, kte­ré­ho si je tře­ba vážit. KOMA se totiž umís­ti­la na 8. mís­tě v pres­tiž­ní sou­tě­ži EXPOR­TÉR ROKU 2013 v kate­go­rii střed­ních firem. Stej­ně jako před­cho­zí roč­ní­ky i 19. roč­ník sou­tě­že EXPOR­TÉR ROKU se konal pod zášti­tou Hos­po­dář­ské komo­ry ČR. Pořa­da­te­li sou­tě­že jsou tra­dič­ně Střed­ní pod­ni­ka­tel­ský stav a Aso­ci­a­ce na pod­po­ru pod­ni­ká­ní ČR.

Vyhlá­še­ní pro­běh­lo za účas­ti pre­zi­den­ta Čes­ké Repub­li­ky Milo­še Zema­na, před­se­dy sená­tu PSČR Mila­na Ště­cha, či před­se­dy vlá­dy Čes­ké repub­li­ky v demi­si Jiří­ho Rus­no­ka již tra­dič­ně V pro­stře­dí Kai­serš­tejn­ské­ho palá­ce. Jsme vel­mi potě­še­ni, že jsme uspě­li i mezi tra­dič­ní­mi vel­ký­mi expor­té­ry a našim malým dílem při­spě­li k export­ním úspě­chům Čes­ké repub­li­ky. Závěr roku 2013 tak nejen díky tomu­to oce­ně­ní, ale i výhře v sou­tě­ži na výstav­bu čes­ké­ho pavi­lo­nu pro EXPO2015, je vel­mi úspěš­ný. KOMA tak cítí záva­zek vůči Čes­ké repub­li­ce, kte­rý bude svě­do­mi­tě plnit i v dal­ších letech.