KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Reportaz nemocnice v Karvine

Video | 16. 04. 2024

Zahájili jsme výstavbu chirurgie v Karviné

V pon­dě­lí 15. dub­na jsme zahá­ji­li mon­táž dru­hé­ho nemoc­nič­ní­ho pavi­lo­nu v Karviné.

NTD 3360

Video | 15. 09. 2022

Konference Modularita v našem životě

Prv­ní roč­ník kon­fe­ren­ce Modu­la­ri­ta v našem živo­tě je za námi. Při­po­meň­te si ji s námi.

Snimek obrazovky 2022 06 14 v 9 44 05

Video | 14. 06. 2022

SeznamZprávy.cz - Postavit provizorní školku trvá měsíc

Měs­ta řeší nedo­sta­tek škol, ško­lek a uby­to­va­cích pro­stor pro uprch­lí­ky z Ukra­ji­ny. Ros­te zájem o modu­lár­ní stav­by, jinak také stav­by z kos­tek“. Po kri­zi se dají pře­stě­ho­vat na Ukra­ji­nu, říká jejich výrob­ce Sta­ni­slav Martinec. 

Snimek obrazovky 2022 06 13 v 16 07 19

Video | 13. 06. 2022

Businessinfo.cz - Rozhovor s panem Martincem

Pusť­te si roz­ho­vor s ředi­te­lem a maji­tel KOMA MODU­LAR, s panem Martincem. 

4 web res

Video | 04. 02. 2022

VIDEO montáž Fashion Line Relax

Zají­má vás jak pro­bí­há mon­táž naší nové výrob­ko­vé řady Fashi­on Line Relax?

S XLS KB 10 B4200 PIC 003 A1

Video | 10. 11. 2021

VIDEO: Letiště do Senegalu

Pro­hléd­ně­te si ani­ma­ci výro­by a mon­tá­že letiš­tě v afric­kém St. Louis.

Cestivyrobci nahled

Video | 14. 06. 2021

VIDEO: dokument Češti výrobci

Podí­vej­te se na krát­ký doku­ment, kte­rý vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s pro­jek­tem Čeští výrobci.

20201009 102618

Video | 23. 10. 2020

Designérka Adéla Bačová hovoří o novém produktu Fashion line na TV Architect

V posled­ní době stá­le ros­te popu­la­ri­ta modu­lár­ních objek­tů. Jsou rych­lé na výro­bu a během pár týd­nů může zákaz­ník byd­let ve svém. 

1 6 1

Video | 09. 10. 2019

Ptáci ráje, tornádo lásky a EXPO pavilon.

Podí­vej­te se na nové video z díl­ny agen­tu­ry GNO­MON, kte­ré zachy­cu­je pro­po­je­ní modu­lár­ní archi­tek­tu­ry a umě­ní - ptá­ky ráje od Luká­še Ritt­stei­na a tor­ná­da lás­ky od Bar­bo­ry Šlapetové.

2019-02-07zasedackaroku-press-print-003

Video | 22. 02. 2019

Máme nejatraktivnější pracovní prostředí

V jubi­lej­ním 5. roč­ní­ku Zase­dač­ka roku byl ohod­no­cen náš EXPO pavi­lon jako Neja­trak­tiv­něj­ší pra­cov­ní prostředí.

Mg_4642-kopie

Video | 01. 05. 2015

EXPO 2015 zahájeno

Spl­ni­li jsme vše, a ješ­tě více, k čemu jsme se zavá­za­li, a tak může být čes­ký pavi­lon dnes slav­nost­ně ote­vřen. Podí­vej­te se na pro­pa­gač­ní video, kte­ré zhmo­t­ňu­je myš­len­ku tvůr­ců pavi­lo­nu. Do kon­ce říj­na letoš­ní­ho roku si může­te vše pro­hléd­nout v ital­ském Milá­ně na vlast­ní oči.

Spy_video_0

Video | 17. 10. 2014

Konkurence se snaží odhalit know-how KOMA i pomocí špionáže

V těch­to dnech jsme odha­li­li špi­o­náž ve Vizo­vi­cích v našem výrob­ním závo­dě. Jako důkaz před­klá­dá­me níže uve­de­né video, kte­ré se tvá­ří jako reklam­ní video z pro­duk­ce KOMA. Kon­ku­ren­ce se tak sna­ží odha­lit naše uni­kát­ní know-how a veřej­ně ho prezentovat.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.