KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Video | 04. 02. 2022

VIDEO montáž Fashion Line Relax

Zají­má vás jak pro­bí­há mon­táž naší nové výrob­ko­vé řady Fashi­on Line Relax?

Video | 10. 11. 2021

VIDEO: Letiště do Senegalu

Pro­hléd­ně­te si ani­ma­ci výro­by a mon­tá­že letiš­tě v afric­kém St. Louis.

Video | 14. 06. 2021

VIDEO: dokument Češti výrobci

Podí­vej­te se na krát­ký doku­ment, kte­rý vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s pro­jek­tem Čeští výrobci.

Video | 23. 10. 2020

Designérka Adéla Bačová hovoří o novém produktu Fashion line na TV Architect

V posled­ní době stá­le ros­te popu­la­ri­ta modu­lár­ních objek­tů. Jsou rych­lé na výro­bu a během pár týd­nů může zákaz­ník byd­let ve svém. 

Video | 09. 10. 2019

Ptáci ráje, tornádo lásky a EXPO pavilon.

Podí­vej­te se na nové video z díl­ny agen­tu­ry GNO­MON, kte­ré zachy­cu­je pro­po­je­ní modu­lár­ní archi­tek­tu­ry a umě­ní - ptá­ky ráje od Luká­še Ritt­stei­na a tor­ná­da lás­ky od Bar­bo­ry Šlapetové.

Video | 22. 02. 2019

Máme nejatraktivnější pracovní prostředí

V jubi­lej­ním 5. roč­ní­ku Zase­dač­ka roku byl ohod­no­cen náš EXPO pavi­lon jako Neja­trak­tiv­něj­ší pra­cov­ní prostředí.

Video | 01. 05. 2015

EXPO 2015 zahájeno

Spl­ni­li jsme vše, a ješ­tě více, k čemu jsme se zavá­za­li, a tak může být čes­ký pavi­lon dnes slav­nost­ně ote­vřen. Podí­vej­te se na pro­pa­gač­ní video, kte­ré zhmo­t­ňu­je myš­len­ku tvůr­ců pavi­lo­nu. Do kon­ce říj­na letoš­ní­ho roku si může­te vše pro­hléd­nout v ital­ském Milá­ně na vlast­ní oči.

Video | 17. 10. 2014

Konkurence se snaží odhalit know-how KOMA i pomocí špionáže

V těch­to dnech jsme odha­li­li špi­o­náž ve Vizo­vi­cích v našem výrob­ním závo­dě. Jako důkaz před­klá­dá­me níže uve­de­né video, kte­ré se tvá­ří jako reklam­ní video z pro­duk­ce KOMA. Kon­ku­ren­ce se tak sna­ží odha­lit naše uni­kát­ní know-how a veřej­ně ho prezentovat.

Video | 17. 11. 2013

KOMA pokračuje v prezentaci i na sociálních kanálech

O tom, že jsou v sou­čas­né době pro pre­zen­ta­ci firem klí­čo­vé také soci­ál­ní média a soci­ál­ní kaná­ly, asi nikdo nepo­chy­bu­je. KOMA v posled­ních letech výraz­ně zapra­co­va­la na sty­lu a kva­li­tě své sebe­pre­zen­ta­ce, kte­rou pocho­pi­tel­ně nene­chá­vá jen v tiš­tě­né podo­bě. Nedáv­no jsme tak na soci­ál­ní video kanál Youtube.com umís­ti­li nové video sezna­mu­jí­cí s růz­ný­mi typy modu­lár­ních školek.

Video | 19. 09. 2011

Video z montáže modulárního golfového zázemí

Zazna­me­na­li jsme mon­táž záze­mí gol­fo­vé­ho klu­bu Golf Club Mari­na v Pra­ze. Gol­fo­vé záze­mí z výrob­ko­vé řady Com­fort­Li­ne si může­te na vlast­ní oči pro­hléd­nout a při tom si zahrát golf na hřiš­ti, kte­ré je situ­o­vá­no na bře­hu Vlta­vy na Rohan­ském ost­ro­vě v Pra­ze pří­mo pod Libeň­ským mostem.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.