KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Video | 09. 10. 2019

Ptáci ráje, tornádo lásky a EXPO pavilon.

Podíve­jte se na nové video z díl­ny agen­tu­ry GNO­MON, které zachy­cu­je propo­jení mod­ulární architek­tu­ry a umění — ptáky ráje od Lukáše Rittsteina a torná­da lásky od Bar­bo­ry Šlapetové.

Video | 22. 02. 2019

Máme nejatraktivnější pracovní prostředí

V jubile­jním 5. ročníku Zasedač­ka roku byl ohod­no­cen náš EXPO pavilon jako Neja­trak­tivnější pra­cov­ní prostředí.

Video | 01. 05. 2015

EXPO 2015 zahájeno

Splnili jsme vše, a ještě více, k čemu jsme se zaváza­li, a tak může být český pavilon dnes slavnos­t­ně otevřen. Podíve­jte se na propa­gační video, které zhmotňu­je myšlenku tvůr­ců pavilonu. Do konce říj­na letošního roku si můžete vše prohléd­nout v ital­ském Miláně na vlast­ní oči.

Video | 17. 10. 2014

Konkurence se snaží odhalit know-how KOMA i pomocí špionáže

V těch­to dnech jsme odhalili špi­onáž ve Vizovicích v našem výrob­ním závodě. Jako důkaz před­kládáme níže uve­dené video, které se tváří jako reklam­ní video z pro­dukce KOMA. Konkurence se tak snaží odhalit naše unikát­ní know-how a veře­jně ho prezentovat.

Video | 17. 11. 2013

KOMA pokračuje v prezentaci i na sociálních kanálech

O tom, že jsou v součas­né době pro prezentaci firem klíčové také sociál­ní média a sociál­ní kaná­ly, asi nikdo nepochy­bu­je. KOMA v posled­ních letech výrazně zapra­co­v­ala na sty­lu a kval­itě své sebeprezen­tace, kter­ou pocho­pitel­ně nenechává jen v tištěné podobě. Nedávno jsme tak na sociál­ní video kanál Youtube​.com umístili nové video sez­na­mu­jící s různý­mi typy mod­ulárních školek.

Video | 19. 09. 2011

Video z montáže modulárního golfového zázemí

Zaz­na­me­nali jsme mon­táž zázemí gol­fového klubu Golf Club Mari­na v Praze. Gol­fové zázemí z výrobkové řady Com­fort­Line si můžete na vlast­ní oči prohléd­nout a při tom si zahrát golf na hřišti, které je situováno na bře­hu Vltavy na Rohan­ském ostro­vě v Praze pří­mo pod Libeňským mostem.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanechte nám svůj email a budete pravidel­ně dostá­vat novinky ze svě­ta mod­ulární výs­tav­by v podobě naše­ho e‑bulletinu.