KOMA MODULAR alt

Ptá­ci ráje, torná­do lásky a EXPO pavilon.


09. 10. 2019 | Video

Podíve­jte se na nové video z díl­ny agen­tu­ry GNO­MON, které zachy­cu­je propo­jení mod­ulární architek­tu­ry a umění — ptáky ráje od Lukáše Rittsteina a torná­da lásky od Bar­bo­ry Šlapetové.